Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie obowiązujących w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji zasad dotyczących zwolnień z wymogu uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorstw i instytucji odzyskujących niebezpieczne odpady na podstawie art. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1212) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 4

Strona 4 z 8

Operacja kruszenia przeprowadzana jest w urządzeniach przeznaczonych do zmniejszania objętości przed zabraniem. Operacja kruszenia przeprowadzana jest wyłącznie w tym celu. Składowanie lamp przed kruszeniem odbywa się pod przykryciem zabezpieczającym przed czynnikami atmosferycznymi zgodnie z ust. 1 załącznika III do dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (3). Składowanie po kruszeniu odbywa się w bezpiecznym pojemniku. Odpady są składowane w dowolnym bezpiecznym miejscu przeznaczonym do odzysku złomu metalu lub demontażu zużytych pojazdów silnikowych; każda część tego miejsca, na którym wykonywana jest czynność jest wyłożona nieprzepuszczalną nawierzchnią posiadającą uszczelniony system odwodnienia a urządzenie lub sprzęt używany do wykonywania czynności jest utrzymany w zadowalającym stanie roboczym Odpady są składowane oddzielnie lub utrzymywane w oddzielnych pojemnikach w dowolnym bezpiecznym miejscu. Każdy pojemnik, w którym są one przechowywane jest składowany na nieprzepuszczalnej nawierzchni posiadającej szczelny system odwodnienia. W przypadku, gdy w to miejsce dostarczona jest przesyłka składająca się z więcej niż jednego rodzaju odpadów, może on być składowany w tym miejscu nieoddzielony w oczekiwaniu na sortowanie przez okres nieprzekraczający 2 miesięcy. Wysokość każdej sterty lub stosu odpadów nie przekracza 5 metrów.

ust. 43 pkt 2) i 4)

Zużyte lampy wyładowcze, w tym lampy fluoroscencyjne objęte kodem 20 01 21*

Składowanie przed kruszeniem lub składowanie po kruszeniu, lecz przed zabraniem.

ust. 45 pkt 1)

Ołowiowo-kwasowe baterie do pojazdów silnikowych ujęte w 16 06 01*, stanowiące część bądź zawarte w pojeździe silnikowym lub nie

Sortowanie

Maksymalna graniczna ilość: 20 ton/7 dni

ust. 45 pkt 2)

Ołowiowo-kwasowe baterie do pojazdów silnikowych ujęte w 16 06 01*, stanowiące część bądź zawarte w pojeździe silnikowym lub nie

Składowanie

40 ton/12 miesięcy

L 117/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2008

Przepis

Rodzaj odpadu wraz z kodem

Rodzaj czynności (1)

Graniczne wartości

Inne wymagania (wykaz niewyłączny)

ust. 49

16 02 11*, 20 01 23*

Obróbka (naprawa i/lub renowacja) oraz składowanie w miejscu wykonywania czynności takiego zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, który ma być poddany naprawie lub renowacji albo jednemu i drugiemu Obróbka (naprawa i/lub renowacja) oraz składowanie w miejscu wykonywania czynności takiego zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, który ma być poddany naprawie lub renowacji albo jednemu i drugiemu Składowanie

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych Graniczne obrabiane ilości: 5 ton/dzień Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

Odpady są składowane i obrabiane w sposób zapobiegający wydzielaniu CFC, HCFC lub HFC

16 02 13*, 20 01 35*

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych Graniczne obrabiane ilości: 5 ton/dzień Maksymalny czas składowania: 12 miesięcy

ust. 50

16 02 11*, 20 01 23*

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych. Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

Składowanie musi odbywać się na nieprzepuszczalnej powierzchni w bezpiecznym pojemniku lub w bezpiecznym miejscu. Należy zastosować przykrycie zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi. Odpady powinny być składowane w sposób zapobiegający wydzielaniu CFC, HCFC i HFC; liczba jednostek w stosie nie powinna przekraczać 2; całkowita wysokość stosu nie powinna przekraczać 3,5 metra

16 02 13*, 20 01 35*

Składowanie

Graniczna składowana ilość: 80 metrów sześciennych. Maksymalny czas składowania: 3 miesiące

Składowanie musi odbywać się na nieprzepuszczalnej powierzchni w bezpiecznym pojemniku lub w bezpiecznym miejscu. Należy zastosować przykrycie zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 117 POZ 30 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 45 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: cyflufenamid, FEN 560 i flonikamid (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1644) (1)

 • Dz. U. L117 - 42 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2008 r. nakładająca szczególne warunki dotyczące gumy guar pochodzącej lub wysyłanej z Indii w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów pentachlorofenolem i dioksynami (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1641) (1)

 • Dz. U. L117 - 40 z 20081.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574) (1)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20081.5.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/53/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi (1)

 • Dz. U. L117 - 24 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2008 r.

 • Dz. U. L117 - 22 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimetylodibursztynianu astaksantyny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L117 - 16 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Ternasco de Aragón (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 15 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 102/2007 przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy (1)

 • Dz. U. L117 - 13 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lenteja de la Armuña (ChOG))

 • Dz. U. L117 - 11 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L117 - 1 z 20081.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.