Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt domowych (1)

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 12

L 118/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 399/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

rząt domowych nie może być poddawana obróbce cieplnej, jeśli użyte w niej składniki pochodzenia zwierzęcego zostały wcześniej poddane obróbce zgodnie z normami przetwarzania odpowiednimi do wprowadzania do obrotu we Wspólnocie. Normy te zapewniają odpowiednią ochronę w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1 lit. a) i art. 32 ust. 1,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia wymagania w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego odnośnie do wprowadzania do obrotu niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów z nich otrzymywanych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stanowi, iż przepisy tego rozporządzenia mające zastosowanie do przywozu niektórych produktów, w tym przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, nie mogą być ani bardziej, ani mniej korzystne od stosowanych w odniesieniu do wytwarzania tych produktów i wprowadzania ich do obrotu we Wspólnocie. Dlatego też przepisy mające zastosowanie do przywozu do Wspólnoty przetworzonej karmy dla zwierząt domowych stosuje się także do produkcji przetworzonej karmy dla zwierząt domowych we Wspólnocie.

(5)

Należy zatem zmienić załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

(2)

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 ustanawia wymagania odnośnie do wprowadzania do obrotu oraz przywozu do Wspólnoty karmy dla zwierząt domowych, gryzaków dla psów oraz produktów technicznych. Rozdział II pkt B.3 tego załącznika stanowi, że przetworzona karma dla zwierząt domowych inna niż karma w puszkach musi być podczas przetwarzania poddana odpowiedniej obróbce cieplnej.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Wymagania w zakresie przywozu do Wspólnoty przetworzonej karmy dla zwierząt domowych innej niż karma w puszkach zostały zmienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 829/2007 (2). Zmieniony został wzór świadectwa zdrowia dla przetworzonej karmy dla zwierząt domowych innej niż karma w puszkach, które musi być załączane do przywożonych partii towaru. Zgodnie z nowym świadectwem zdrowia określonym w rozdziale 3 pkt B załącznika X do dyrektywy (WE) nr 1774/2002 przetworzona karma dla zwie-

Artykuł 1 Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1432/2007 (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 13). (2) Dz.U. L 191 z 21.7.2007, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1256/2007 (Dz.U. L 282 z 26.10.2007, s. 30).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/13

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, rozdział II pkt B.3 otrzymuje brzmienie: „3. Przetworzona karma dla zwierząt domowych inna niż karma dla zwierząt domowych w puszkach musi: a) zostać poddana obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 90 °C w całej substancji końcowego produktu; b) zostać poddana obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 90 °C w składnikach pochodzenia zwierzęcego; lub c) gdy chodzi o składniki pochodzenia zwierzęcego być produkowana wyłącznie z użyciem: (i) mięsa lub produktów mięsnych, które zostały poddane obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 90 °C w całej substancji; (ii) następujących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub przetworzonych produktów, które zostały wytworzone zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia: mleko i przetwory mleczne, żelatyna, hydrolizat białkowy, przetwory jajeczne, kolagen, produkty z krwi, przetworzone białko zwierzęce z mączką rybną włącznie, przetworzony tłuszcz, oleje rybne, fosforan dwuwapiowy, fosforan trójwapniowy lub dodatki smakowe. Po zakończeniu obróbki cieplnej należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu zagwarantowania, że przetworzona karma dla zwierząt domowych nie zostanie narażona na zanieczyszczenie. Przetworzona karma dla zwierząt domowych musi być umieszczona w nowym opakowaniu.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 35 z 20086.5.2008

  Protokół ze sprostowania do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku (  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z dnia 23 września 2003 r.)

 • Dz. U. L118 - 33 z 20086.5.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO)

 • Dz. U. L118 - 32 z 20086.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L118 - 30 z 20086.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zamieszczania w paszportach treści art. 20 TWE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5841)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20086.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 47/06 (ex N 648/05) – ulga podatkowa na tworzenie gier wideo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6070) (1)

 • Dz. U. L118 - 14 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające po raz 95. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L118 - 10 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L118 - 8 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2008 z dnia 5 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 396/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.