Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 47/06 (ex N 648/05) – ulga podatkowa na tworzenie gier wideo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6070) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 16

Strona 1 z 15
L 118/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 47/06 (ex N 648/05) – ulga podatkowa na tworzenie gier wideo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6070)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/354/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

spotkania władze francuskie wprowadziły zmiany w przedmiotowym środku pomocy, o których poinformowały Komisję pismem z dnia 12 czerwca 2006 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W związku z wprowadzonymi zmianami Komisja poprosiła o informacje uzupełniające pismem z dnia 1 sierpnia 2006 r., na które władze francuskie odpowiedziały, po przedłożeniu wniosku o przedłużenie terminu, pismem z dnia 18 września 2006 r.

po wezwaniu zainteresowanych osób do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Pismem z dnia 22 listopada 2006 r. Komisja powiadomiła Francję o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, dotyczącego ulgi podatkowej na tworzenie gier wideo.

1. PROCEDURA (1)

Dnia 20 grudnia 2005 r. władze francuskie zgłosiły niniejszy środek pomocy.

(6)

Francja przekazała swoje uwagi pismem z dnia 22 grudnia 2006 r., zarejestrowanym w dniu 3 stycznia 2007 r.

(2)

Pismem z dnia 25 stycznia 2006 r. Komisja poprosiła o informacje uzupełniające, które zostały przekazane pismem z dnia 15 lutego 2006 r.

(7)

(3)

Dnia 3 maja 2006 r. odbyło się spotkanie między służbami Komisji a władzami francuskimi. W wyniku tego

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane podmioty do przedstawienia uwag na temat przedmiotowego środka pomocy.

(1) Dz.U. C 297 z 7.12.2006, s. 19.

(2) Porównaj: przgpis 1.

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/17

(8)

Niżej wymienione zainteresowane podmioty przekazały Komisji swoje uwagi: — TIGA, pismem z dnia 21 grudnia 2006 r., — EGDF, pismem z dnia 22 grudnia 2006 r., — GAME, pismem z dnia 3 stycznia 2007 r., — ADESE, pismem z dnia 3 stycznia 2007 r., — APOM, pismem z dnia 5 stycznia 2007 r., — ISFE, pismem z dnia 5 stycznia 2007 r., — Ubisoft, pismem z dnia 8 stycznia 2007 r.

(16)

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY W DNIU WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Środek pomocy stanowi mechanizm wsparcia dla tworzenia gier wideo o wymiarze kulturalnym i ma postać ulgi podatkowej. W dniu wszczęcia postępowania podstawowe zasady tego środka przedstawiały się następująco:

a) Przedsiębiorstwa i gry wideo objęte ulgą

(17)

Przedsiębiorstwami uprawnionymi do ulgi podatkowej są przedsiębiorstwa produkujące gry wideo, to znaczy studia opracowujące takie gry, niezależne lub będące filiami wydawnictw.

(9)

Komisja otrzymała uwagi dodatkowe, przekazane długo po upływie terminu jednego miesiąca od daty opublikowania decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, których w związku z tym nie uwzględniła.

(18)

(10)

Uwagi zgłoszone w terminie zostały przekazane Francji pismem z dnia 12 lutego 2007 r.

(11)

Pismem z dnia 23 stycznia 2007 r. oraz w trakcie przygotowań do spotkania ze służbami Komisji, które odbyło się w dniu 29 stycznia 2007 r., władze francuskie poinformowały Komisję o zmianach wprowadzonych w zgłoszonym środku pomocy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 35 z 20086.5.2008

  Protokół ze sprostowania do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku (  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z dnia 23 września 2003 r.)

 • Dz. U. L118 - 33 z 20086.5.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO)

 • Dz. U. L118 - 32 z 20086.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L118 - 30 z 20086.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zamieszczania w paszportach treści art. 20 TWE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5841)

 • Dz. U. L118 - 14 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające po raz 95. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L118 - 12 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt domowych (1)

 • Dz. U. L118 - 10 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L118 - 8 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2008 z dnia 5 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 396/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.