Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 30

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zamieszczania w paszportach treści art. 20 TWE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5841)

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 30

Strona 1 z 2
L 118/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zamieszczania w paszportach treści art. 20 TWE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5841) (2008/355/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 20 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej „art. 20 TWE”) każdy obywatel Unii korzysta na terytorium państwa trzeciego, gdzie państwo członkowskie, którego jest obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych państw członkowskich na takich samych warunkach, jak obywatele tego państwa. Prawo to jest zapisane również w art. 46 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Sondaż Eurobarometru opublikowany w lipcu 2006 r. wykazał, że większość obywateli Unii nie wie o art. 20 TWE ani o jego skutkach. Jedynie 23 % ankietowanych stwierdziło, że znane im są możliwości wynikające z postanowień art. 20 TWE. Okazało się również, że połowa obywateli unijnych przewiduje podróż do kraju trzeciego w ciągu najbliższych trzech lat. Propozycja zamieszczenia treści art. 20 TWE w paszportach w celu poinformowania obywateli o przysługujących im prawach została po raz pierwszy zgłoszona w sprawozdaniu z dnia 9 maja 2006 r. zatytułowanym „Europejskie siły ochrony ludności: pomoc Europy”. W dniu 15 czerwca 2006 r. prezydencja Rady zwróciła się do państw członkowskich o rozważenie możliwości zamieszczania treści art. 20 TWE w paszportach, aby zapewnić, że obywatele Unii będą dobrze poinformowani o swoich prawach (1). W dniu 28 listopada 2006 r. Komisja przyjęła zieloną księgę zatytułowaną „Ochrona dyplomatyczna

i konsularna obywateli Unii Europejskiej w krajach trzecich” (2), w której zaproponowano kilka możliwych działań mających wzmocnić ochronę obywateli Unii. Zasugerowano, że efektywnym sposobem przypomnienia obywatelom o ich prawach byłoby przytaczanie treści art. 20 TWE w paszportach. Propozycja ta spotkała się z szerokim poparciem ze strony państw członkowskich, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, obywateli i pozostałych instytucji europejskich (3) (4). W celu lepszego informowania obywateli o ich prawie do ochrony dyplomatycznej i konsularnej na mocy art. 20 TWE zaproponowano także utworzenie strony internetowej UE poświęconej temu prawu, jak również zamieszczenie w paszportach krajowych informacji o adresie tej strony.

(5)

(2)

(3)

Za wydawanie paszportów odpowiedzialne są państwa członkowskie. Rezolucją przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 czerwca 1981 r. (5) wprowadzono jednolity wzór paszportów. Ponadto na poziomie wspólnotowym przyjęto środki w związku z normami dotyczącymi zabezpieczeń w paszportach. Minimalne normy dotyczące zabezpieczeń w paszportach wprowadzono rezolucją przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 17 października 2000 r. w celu zwalczania fałszerstwa (6). W dniu 13 grudnia 2004 r. przyjęto rozporządzenie Rady nakładające na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia identyfikatorów biometrycznych w paszportach od dnia 28 sierpnia 2006 r. oraz zamieszczania w nich dodatkowych danych od dnia 28 czerwca 2007 r. (7). Treść art. 20 TWE należy podać w języku urzędowym (językach urzędowych) państwa członkowskiego wydającego paszport.

(6)

(4)

(1) „Zwiększanie zdolności Unii Europejskiej do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych” – dokument Rady nr 10551/09 z 15.6.2006 r.

(2) COM(2006) 712 wersja ostateczna. (3) Opinia Parlamentu Europejskiego: A6-0454/2007. Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: (4) Opinia SOC/262 (CESE 425/2007). (5) Dz.U. C 241 z 19.9.1981, str. 1. (6) Dz.U. C 310 z 28.10.2000, str. 1. (7) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 35 z 20086.5.2008

  Protokół ze sprostowania do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku (  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z dnia 23 września 2003 r.)

 • Dz. U. L118 - 33 z 20086.5.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO)

 • Dz. U. L118 - 32 z 20086.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L118 - 16 z 20086.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 47/06 (ex N 648/05) – ulga podatkowa na tworzenie gier wideo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6070) (1)

 • Dz. U. L118 - 14 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające po raz 95. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L118 - 12 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt domowych (1)

 • Dz. U. L118 - 10 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L118 - 8 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2008 z dnia 5 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 396/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.