Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO)

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 33

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/33

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EULEX/2/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO) (2008/356/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,

problemów w zakresie bieżącego zarządzania misją. KPiB, który zapewnia kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne misji, bierze pod uwagę opinie Komitetu Uczestników,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOVO) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

Artykuł 1 Ustanowienie Niniejszym ustanawia się Komitet Uczestników misji EULEX KOSOVO (zwany dalej „Komitetem Uczestników”). Artykuł 2 Funkcje

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 13 ust. 3 wspólnego działania 2008/124/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników EULEX KOSOVO.

1. Komitet Uczestników może wyrażać opinie, które będą brane pod uwagę przez KPiB sprawujący kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne EULEX KOSOVO. 2. Zakres uprawnień Komitetu Uczestników określono w dokumencie zatytułowanym „Procedury konsultacyjne i tryb wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE”. Artykuł 3 Skład 1. Wszystkie państwa członkowskie UE są uprawnione do udziału w obradach Komitetu Uczestników, jednak wyłącznie państwa wnoszące wkład będą uczestniczyć w bieżącym zarządzaniu EULEX KOSOVO. Przedstawiciele państw trzecich uczestniczących w EULEX KOSOVO mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu Uczestników. Na posiedzeniach Komitetu Uczestników może być także obecny przedstawiciel Komisji Europejskiej. 2. Komitet Uczestników będzie regularnie otrzymywać informacje od Szefa Misji.

(2)

W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 2001 r. określono wiodące wytyczne i warunki dotyczące wkładu państw trzecich w misjach policyjnych. W dniu 10 grudnia 2002 r. Rada zatwierdziła „Procedury konsultacyjne i tryb wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE”; w dokumencie tym rozwinięto ustalenia dotyczące udziału państw trzecich w cywilnych operacjach zarządzania kryzysowego, w tym ustanowienia Komitetu Uczestników.

(3)

Komitet Uczestników EULEX KOSOVO będzie pełnił kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu misją. Będzie stanowił główne forum dyskusji dotyczących wszelkich

(1) Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92.

L 118/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

Artykuł 4 Przewodniczący Na potrzeby EULEX KOSOVO, zgodnie z „Procedurami konsultacyjnymi i trybem wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE”, Komitetowi Uczestników przewodniczyć będzie przedstawiciel Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, w ścisłym porozumieniu z Prezydencją.

Artykuł 6 Poufność 1. Do posiedzeń i prac Komitetu Uczestników mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa Rady. W szczególności przedstawiciele biorący udział w posiedzeniach Komitetu Uczestników muszą posiadać odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. 2. Treść obrad Komitetu Uczestników objęta jest tajemnicą służbową.

Artykuł 5 Posiedzenia 1. Posiedzenia Komitetu Uczestników są regularnie zwoływane przez przewodniczącego. Jeżeli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek przedstawiciela państwa uczestniczącego mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne.

Artykuł 7 Skuteczność Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2008 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

M. IPAVIC

2. Przed posiedzeniem przewodniczący rozsyła wstępny porządek obrad oraz dokumenty związane z posiedzeniem. Przewodniczący odpowiada za przekazanie KPiB wyników obrad Komitetu Uczestników.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 118 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 35 z 20086.5.2008

  Protokół ze sprostowania do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku (  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z dnia 23 września 2003 r.)

 • Dz. U. L118 - 32 z 20086.5.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L118 - 30 z 20086.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zamieszczania w paszportach treści art. 20 TWE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5841)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20086.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 47/06 (ex N 648/05) – ulga podatkowa na tworzenie gier wideo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6070) (1)

 • Dz. U. L118 - 14 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające po raz 95. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L118 - 12 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących niektórych rodzajów przetworzonej karmy dla zwierząt domowych (1)

 • Dz. U. L118 - 10 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2008 z dnia 5 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L118 - 8 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2008 z dnia 5 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L118 - 1 z 20086.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 396/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.