Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 125

5.3.1.2.4.

Podczas badania gazy spalinowe są rozrzedzane, i pobierana jest ich proporcjonalna próbka w jednym lub większej ilości worków. Rozrzedza się gazy spalinowe badanego pojazdu, pobiera z nich próbki i analizuje zgodnie z procedurą określoną poniżej, oraz dokonuje się pomiaru całkowitej objętości rozrzedzonych spalin. Zapisowi podlegają nie tylko emisje tlenku węgla, węglowodorów oraz tlenków azotu, ale także zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne.

5.3.1.3.

Badanie jest przeprowadzane z zastosowaniem procedury określonej w załączniku 4. Należy stosować przewidziane metody zbierania i analizowania gazów oraz oddzielania i ważenia cząstek stałych.

5.3.1.4.

Z zastrzeżeniem wymogów ppkt 5.3.1.5 badanie musi być powtórzone trzy razy. Wyniki mnoży się przez odpowiednie współczynniki pogorszenia działania wzięte z ppkt 5.3.6., a w przypadku układów okresowej regeneracji określonych w ppkt 2.20. wyniki mnoży się również przez współczynniki Ki z załącznika 13. Uzyskane masy emisji gazów, a w przypadku silników wysokoprężnych również masy emisji pyłów (cząstek stałych), muszą być niższe niż wartości dopuszczalne podane w poniższej tabeli:

Wartości dopuszczalne

Łączna masa węglowodorów i tlenków azotu (HC + NOx) L2 + L3 (g/km) Benzynowy Wysokoprężny Masa cząstek stałych (1) (PM) L4 (g/km) Wysokoprężny

Masa odniesienia (RW) (kg)

Masa tlenku węgla (CO) L1 (g/km)

Masa węglowodorów (HC) L2 (g/km) Benzynowy Wysokoprężny

Masa tlenków azotu (NOx) L3 (g/km) Benzynowy Wysokoprężny

Kategoria

Klasa

Benzynowy

Wysokoprężny

A(2000) M (2) N 1 (3 )

— I II III

Wszystkie RW ≤ 1 305 1 305 < RW ≤ 1 760 1 760 < RW Wszystkie RW ≤ 1 305 1 305 < RW ≤ 1 760 1 760 < RW

2,3 2,3 4,17 5,22 1,0 1,0 1,81 2,27

0,64 0,64 0,80 0,95 0,50 0,50 0,63 0,74

0,20 0,20 0,25 0,29 0,10 0,10 0,13 0,16

— — — — — — — —

0,15 0,15 0,18 0,21 0,08 0,08 0,10 0,11

0,50 0,50 0,65 0,78 0,25 0,25 0,33 0,39

— — — — — — — —

0,56 0,56 0,72 0,86 0,30 0,30 0,39 0,46

0,05 0,05 0,07 0,10 0,025 0,025 0,04 0,06

B(2005) M (2) N 1 (3 )

— I II III

(1) Dla silników wysokoprężnych. (2) Z wyjątkiem pojazdów o masie maksymalnej przekraczającej 2 500 kg. (3) Oraz pojazdy kategorii M wymienione w przypisie 2).

6.5.2008

PL 5.3.1.4.1.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nie naruszając wymagań ustalonych w ppkt 5.3.1.4., w odniesieniu do poszczególnych zanieczyszczeń lub kombinacji zanieczyszczeń, jeden z trzech uzyskanych wyników może przekroczyć wyznaczone wartości dopuszczalne o nie więcej niż 10 %, pod warunkiem że średnia arytmetyczna tych trzech wyników kształtuje się poniżej wyznaczonej wartości dopuszczalnej. W przypadku gdy wyznaczone wartości dopuszczalne zostały przekroczone w odniesieniu do więcej niż jednego rodzaju zanieczyszczeń, nie ma znaczenia czy taka sytuacja występuje w tym samym badaniu, czy w różnych badaniach. W przypadku badań z zastosowaniem paliw gazowych, wypadkowa masa emisji gazów musi być niższa niż wartości graniczne podane w powyższej tabeli dla pojazdów o silnikach benzynowych. Liczba badań określonych w sekcji 5.3.1.4. jest zmniejszana w warunkach określonych poniżej, w przypadku gdy V1 jest wynikiem pierwszego badania, a V2 jest wynikiem drugiego badania dla każdego zanieczyszczenia lub łącznej emisji dwóch zanieczyszczeń podlegających ograniczeniom. Przeprowadzane jest tylko jedno badanie, jeżeli wynik otrzymany dla każdego zanieczyszczenia lub łącznej emisji dwóch zanieczyszczeń podlegających ograniczeniom jest mniejszy lub równy 0,70 L (tzn. V1 ≤ 0,70 L). Jeżeli warunek podany w ppkt 5.3.1.5.1. nie jest spełniony, wykonuje się tylko dwa badania, o ile dla każdego zanieczyszczenia lub łącznej emisji dwóch zanieczyszczeń podlegających ograniczeniom są spełnione następujące wymogi: V1 ≤ 0,85 L oraz V1 + V2 ≤ 1,70 L oraz V2 ≤ L.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.