Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 125

5.3.6.3.

Współczynniki pogorszenia ustalane są z zastosowaniem procedury określonej w ppkt 5.3.6.1. lub wartości z tabeli w ppkt 5.3.6.2. Współczynniki pogorszenia stosuje się do ustalenia zgodności z wymogami określonymi w ppkt 5.3.1.4. oraz 8.2.3.1. Dane dotyczące emisji wymagane do badania zdatności do jazdy Wymóg ten ma zastosowanie do wszystkich pojazdów napędzanych silnikiem z zapłonem iskrowym, w odniesieniu do których czynione są starania o uzyskanie homologacji typu zgodnie z niniejszym regulaminem. Podczas badania zgodnie z załącznikiem 5 (badanie typu II) na normalnym biegu jałowym: a) należy zarejestrować objętościową zawartość tlenku węgla w wydzielanych gazach spalinowych, należy zarejestrować liczbę obrotów silnika, włącznie z wszelkimi tolerancjami.

5.3.7. 5.3.7.1.

5.3.7.2.

b)

5.3.7.3.

Podczas badania na „wysokim” biegu jałowym (tj. > 2 000 min-1): a) należy zarejestrować objętościową zawartość tlenku węgla w wydzielanych gazach spalinowych, należy rejestrować wartość Lambda (*),

b)

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej c) należy zarejestrować liczbę obrotów silnika, włącznie z wszelkimi tolerancjami.

L 119/19

(*) Wartość Lambda należy obliczać korzystając z uproszczonego równania Brettschneidera w sposób następujący:

[CO2] +

λ=

[CO]

2

+ [O2] +

(

Hcv 4

3,5 3,5 +

[CO]

Ocv 2

[CO2]

)

∙ ([CO2] + [CO])

(

1+

Hcv Ocv ∙ ([CO2] + [CO] + K1 ∙ [HC]) – 4 2

)

gdzie: [] = stężenie w % objętościowych współczynnik konwersji pomiaru FID do pomiaru NDIR (dostarczony przez producenta urządzeń pomiarowych) stosunek masy atomowej wodoru do węgla — dla benzyny — dla gazu płynnego — dla gazu ziemnego Ocv = — dla benzyny — dla gazu płynnego — dla gazu ziemnego

5.3.7.4. 5.3.7.5. 5.3.7.6.

K1 = Hcv =

1,73 2,53 4,0 0,02 0,0 0,0

stosunek masy atomowej tlenu do węgla

Należy mierzyć i rejestrować temperaturę oleju silnikowego w czasie badania. Należy wypełnić tabelę z pkt 17 załącznika 2. Producent musi potwierdzić dokładność wartości Lambda zarejestrowanej w czasie badania homologacyjnego typu, zgodnie z ppkt 5.3.7.3, jako reprezentatywnej dla pojazdów z produkcji seryjnej w terminie do 24 miesięcy od daty udzielenia homologacji typu przez właściwy organ. Oceny dokonuje się na podstawie przeglądów i badań produkowanych pojazdów. Badanie pokładowego systemu diagnostycznego (OBD) Badanie to przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich pojazdów określonych w pkt 1. Należy stosować procedurę badania opisaną w pkt 3 załącznika 11.

5.3.8.

6. 6.1.

MODYFIKACJA TYPU POJAZDU

Każdą modyfikację typu pojazdu należy zgłaszać organowi administracyjnemu udzielającemu homologacji typu pojazdu. Organ ten może wówczas: uznać, że wprowadzone modyfikacje prawdopodobnie nie będą miały istotnego negatywnego skutku, i że w każdym razie pojazd nadal spełnia wymogi; lub zażądać kolejnego sprawozdania z badań od służby technicznej odpowiedzialnej za prowadzenie badań. Potwierdzenie lub odmowa homologacji, wyszczególniająca zmiany, zostaje notyfikowana Stronom Porozumienia stosującym niniejszy regulamin zgodnie z procedurą określoną w pkt 4.3.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

L 119/20

6.3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Właściwy organ udzielający rozszerzenia homologacji przydziela numer seryjny dla danego rozszerzenia oraz informuje o nim pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin za pomocą formularza komunikatu zgodnego z wzorem w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

6.5.2008

7.

ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI

W przypadku modyfikacji typu pojazdu homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem stosuje się następujące przepisy szczegółowe, o ile mają zastosowanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.