Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 60

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 60

Strona 60 z 125

2.2.2.

L 119/84

2.2.3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

Używa się koła zamachowego lub innego układu symulacji bezwładności dla zastosowania szczególnej klasy bezwładności.

Rysunek 2/1 Schemat obrazujący wielkość obciążenia na hamowni podwoziowej

= F = a + b ∙ V2

• = (a + b ∙ V2) — 0,1 ∙ F80

Δ = (a + b ∙ V2) + 0,1 ∙ F80

2.2.4.

Doprowadza się dynamometr do prędkości 80 km/h.

2.2.5.

Wskazane obciążenie Fi (N) jest zapisywane. Doprowadza się dynamometr do prędkości 90 km/h.

2.2.6.

2.2.7.

Odłącza się urządzenie napędzające dynamometr.

2.2.8.

Zapisuje się czas wymagany przez dynamometr do przejścia z prędkości 85 km/h do prędkości 75 km/h.

2.2.9.

Ustawia się urządzenie absorbujące obciążenie na inny poziom.

2.2.10. Czynności wymagane w ppkt 2.2.4.–2.2.9. należy powtórzyć wystarczającą ilość razy, tak aby objąć badaniem pełen zakres stosowanych obciążeń.

2.2.11. Pochłaniane obciążenie oblicza się według wzoru:

F=

Mi∙ΔV t

gdzie: F = pochłaniane obciążenie (N)

Mi = bezwładność równoważna w kilogramach (z wyłączeniem efektów bezwładności swobodnej rolki tylnej) ΔV = odchylenie prędkości w m/s (10 km/h = 2,775 m/s) t = czas wymagany dla przejścia rolki z prędkości 85 km/h do 75 km/h.

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/85

2.2.12. Na rysunku 2/2 pokazano obciążenie wskazane przy prędkości 80 km/h w stosunku do obciążenia pochłanianego przy 80 km/h.

Rysunek 2/2 Obciążenie wskazane przy 80 km/h w odniesieniu do obciążenia pochłanianego przy 80 km/h

2.2.13. Działania określone w ppkt 2.2.3.–2.2.12. powtarza się dla wszystkich klas bezwładności, które mają być wykorzystane. 2.3. Kalibracja wskaźnika obciążenia w funkcji obciążenia pochłanianego dla innych prędkości. Procedury określone w ppkt 2.2. powtarza się tak często, jak jest to konieczne dla wybranych prędkości. Sprawdzenie krzywej absorpcji obciążenia na dynamometrze według ustawień odniesienia przy prędkości 80 km/h Umieszcza się pojazd na dynamometrze albo stosuje inną metodę napędzania dynamometru. Dostosowuje się dynamometr do obciążenia pochłanianego (F) przy prędkości 80 km/h Rejestruje się obciążenie pochłaniane przy prędkościach 120, 100, 80, 60, 40 oraz 20 km/h. Wykreśla się krzywą F(V) i sprawdza, czy odpowiada ona wymaganiom ppkt 1.2.2 niniejszego załącznika. Procedura określona w ppkt 2.4.1.–2.4.4. jest powtarzana dla innych wartości obciążenia F przy prędkości 80 km/h oraz dla innych wartości bezwładności. Tę samą procedurę stosuje się do kalibracji pod kątem sił lub momentu obrotowego.

2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5.

2.5.

3. 3.1. 3.1.1.

USTAWIENIE DYNAMOMETRU Metoda dokonywania ustawień Wstęp Metoda ta nie jest metodą preferowaną i jest wykorzystywana wyłącznie w odniesieniu do dynamometru o stałym kształcie krzywej obciążenia dla określania ustawienia obciążenia przy prędkości 80 km/h oraz nie może być wykorzystana w odniesieniu do pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.

L 119/86

3.1.2.

PL Oprzyrządowanie badawcze

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

Próżnię (lub ciśnienie bezwzględne) w pojazdach z kolektorem dolotowym mierzy się z dokładnością do ± 0,25 kPa. Należy umożliwić rejestrowanie tego odczytu w sposób ciągły lub w odstępach nie dłuższych niż 1 sekunda. Prędkość musi być rejestrowana w sposób ciągły z dokładnością do ± 0,4 m/h. 3.1.3. Badanie drogowe

3.1.3.1. Należy zapewnić spełnienie wymogów określonych w pkt 4 dodatku 3 do niniejszego załącznika. 3.1.3.2. Pojazd doprowadza się do stałej prędkości 80 km/h, rejestrując prędkość i próżnię (lub ciśnienie bezwzględne) zgodnie z wymogami ppkt 3.1.2. 3.1.3.3. Procedurę określoną w ppkt 3.1.3.2. powtarza się trzykrotnie w każdym kierunku. Wszystkie sześć przebiegów należy zakończyć w ciągu czterech godzin. 3.1.4. Redukcja danych i kryteria przyjęcia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 60 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.