Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 63

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 63

Strona 63 z 125

P=

M ∙ V ∙ ΔV 500T

gdzie: P jest wyrażona w kW V = prędkość badania w m/s ΔV = odchylenie prędkości od prędkości V (w m/s) M = masa odniesienia w kg T = czas w sekundach

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/91

5.1.1.2.8. Moc (P) ustaloną na torze koryguje się do warunków odniesienia otoczenia w sposób następujący:

Pskorygowana = K ∙ Pmierzona K= RR RT

[1 + KR(t – t0)] +

RAERO RT

()

P0 P

gdzie: RR RAERO

= opór toczenia przy prędkości V = ciąg aerodynamiczny przy prędkości V = całkowity opór jazdy = RR + RAERO = współczynnik korygujący temperatury dla oporu toczenia, przyjęty jako równy: 8,64 × 10-3/°C, lub współczynnik korygujący producenta zatwierdzony przez właściwy organ = temperatura otoczenia badania drogowego w °C = temperatura odniesienia otoczenia = 20 °C = gęstość powietrza w warunkach badania = gęstość powietrza w warunkach odniesienia (20 °C, 100 kPa)

RT KR t t0 P P0

Stosunki RR/RT i RAERO/RT zostają podane przez producenta pojazdu w oparciu o dane dostępne dla spółki. Jeżeli wartości te nie są dostępne, z zastrzeżeniem zgody producenta oraz właściwej służby technicznej, można użyć danych dotyczących stosunku oporów toczenia do całkowitego toczenia przy wykorzystaniu wzoru:

RR RT

gdzie: M = masa pojazdu w kg

=a∙M+b

dla każdej prędkości współczynniki a i b podano w poniższej tabeli:

V (km/h) a b

20 40 60 80 100 120 5.1.2. 5.1.2.1. Na dynamometrze Wyposażenie pomiarowe i dokładność pomiaru

7,24 × 10-5 1,59 × 10 1,96 × 10 1,85 × 10 1,63 × 10 1,57 × 10

-4 -4 -4 -4 -4

0,82 0,54 0,33 0,23 0,18 0,14

Wyposażenie musi być identyczne do wykorzystywanego na drodze. 5.1.2.2. Procedura badania

5.1.2.2.1. Ustawić pojazd na dynamometrze. 5.1.2.2.2. Dostosować ciśnienie w ogumieniu (zimne) kół jezdnych zgodnie z wymaganiami dynamometru. 5.1.2.2.3. Dostosować bezwładność równoważną dynamometru 5.1.2.2.4. Doprowadzić pojazd i dynamometr we właściwy sposób do temperatury działania.

L 119/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

5.1.2.2.5. Wykonać działania określone w ppkt 5.1.1.2. powyżej (z wyjątkiem ppkt 5.1.1.2.4. oraz 5.1.1.2.5.), zastępując M przez I we wzorze określonym w ppkt 5.1.1.2.7. 5.1.2.2.6. Ustawić hamulec do odtwarzania mocy skorygowanej (ppkt 5.1.1.2.8.) oraz uwzględnić różnicę między masą pojazdu (M) na torze a masą badaną bezwładności równoważnej, jakiej należy użyć (I). Powyższe można wykonać poprzez obliczenie średniej skorygowanej jazdy bezwładnej od V2 do V1, a następnie odtwarzając ten czas na dynamometrze poprzez następującą współzależność:

Tskoryg =

K = wartość określona w ppkt 5.1.1.2.8.

Tmierzony I ∙ K M

5.1.2.2.7. Moc Pa pochłaniana na hamowni powinna być ustalona w celu umożliwienia odtwarzania tej samej mocy (ppkt 5.1.1.2.8) dla tego samego pojazdu w różnych dniach.

5.2. 5.2.1. 5.2.1.1.

Metoda pomiaru momentu obrotowego przy stałej prędkości Na drodze Wyposażenie pomiarowe oraz błąd pomiaru Pomiar momentu obrotowego musi być przeprowadzany za pomocą właściwego urządzenia pomiarowego o dokładności ± 2 %. Pomiar prędkości musi być wykonany z dokładnością ± 2 %.

5.2.1.2.

Procedura badania

5.2.1.2.1. Pojazd jest rozpędzany do wybranej ustabilizowanej prędkości V. 5.2.1.2.2. Zarejestrować moment obrotowy Ct i prędkość w okresie co najmniej 20 s. Dokładność systemu zapisu danych powinna wynosić co najmniej ± 1 Nm w odniesieniu do momentu obrotowego oraz ± 0,2 km/h w odniesieniu do prędkości. 5.2.1.2.3. Zależne od czasu różnice w momencie obrotowym Ct oraz prędkości nie mogą przekraczać 5 % dla każdej sekundy czasu pomiaru. 5.2.1.2.4. Moment obrotowy C jest średnim momentem obrotowym uzyskanym według następującego wzoru:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 63 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.