Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 64

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 64

Strona 64 z 125

Ct1 =

1 Δt

t+Δt

t

C(t)dt

5.2.1.2.5. Badanie wykonywane jest trzykrotnie w obu kierunkach. Należy określić średni moment obrotowy z wymienionych sześciu pomiarów dla prędkości odniesienia. Jeżeli prędkość średnia wykazuje odchylenie większe niż 1 km/h od prędkości odniesienia, do obliczeń średniego momentu obrotowego używa się metody regresji liniowej. 5.2.1.2.6. Ustala się średnią tych obu momentów obrotowych Ct1 oraz Ct2, tzn. Ct. 5.2.1.2.7. Ustalony na torze średni moment obrotowy CT koryguje się do warunków odniesienia otoczenia w sposób następujący: CTskoryg. = K ∙ CTmierzony gdzie K ma wartość określoną w ppkt 5.1.1.2.8. niniejszego dodatku. 5.2.2. 5.2.2.1. Na dynamometrze Wyposażenie pomiarowe oraz błąd pomiaru Wyposażenie musi być identyczne do wykorzystywanego na drodze.

6.5.2008

5.2.2.2.

PL Procedura badania

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/93

5.2.2.2.1. Wykonuje się działania określone w ppkt 5.1.2.2.1–5.1.2.2.4. 5.2.2.2.2. Wykonuje się działania określone w ppkt 5.2.1.2.1–5.2.1.2.4. 5.2.2.2.3. Ustawić zespół absorpcji mocy do odtwarzania skorygowanego całkowitego momentu obrotowego toru zgodnie z ppkt l 5.2.1.2.7. 5.2.2.2.4. Wykonać takie same działania jak opisane w ppkt 5.1.2.2.7, w tym samym celu

L 119/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

Dodatek 4 Sprawdzanie bezwŁadności innych niż mechaniczne

1.

CEL Metoda określona w niniejszym dodatku umożliwia sprawdzenie, czy symulowana całkowita bezwładność dynamometru odpowiada rzeczywistym warunkom istniejącym w fazach ruchu cyklu operacyjnego. Producent dynamometru przedstawia metodę sprawdzania specyfikacji zgodnie z pkt 3.

2. 2.1.

ZASADA Wyprowadzenie równań roboczych Ponieważ dynamometr podlega zmianom prędkości obrotowej rolki(-ek) dynamometru, moc na powierzchni rolki(ek) może być wyrażona za pomocą wzoru: F = I ∙ γ = I M ∙ γ + F1 gdzie: F I = moc na powierzchni rolki(-ek), = bezwładność dynamometru (bezwładność równoważna pojazdu: patrz tabela ppkt 5.1.),

IM = bezwładność mas mechanicznych dynamometru, γ = przyspieszenie styczne na powierzchni rolki, F1 = moc bezwładności. Uwaga: Załącza się wyjaśnienie tego wzoru w odniesieniu do dynamometrów z mechanicznie symulowaną bezwładnością. Całkowita bezwładność jest wyrażona w sposób następujący: I = Im+ F1 /γ gdzie: Im: F1: γ: może być obliczone lub zmierzone z zastosowaniem tradycyjnych metod, może być zmierzone na dynamometrze, może być obliczone z prędkości obwodowej rolek.

Całkowita bezwładność (I) jest ustalana podczas badania przyspieszenia lub spowolnienia z wartościami wyższymi niż lub równymi wartościom uzyskanym w cyklu operacyjnym. 2.2. Opis obliczania bezwładności całkowitej. Metody badania i obliczania muszą umożliwiać ustalenie całkowitej bezwładności I w granicach błędu (ΔI/I) poniżej ± 2 %.

3. 3.1.

SPECYFIKACJA Masa symulowanej całkowitej bezwładności I musi być taka sama jak wartość teoretyczna bezwładności równoważnej (patrz ppkt 5.1 załącznika 4) w następujących zakresach:

3.1.1. ± 5 % wartości teoretycznej dla każdej wartości chwilowej; 3.1.2. ± 2 % wartości teoretycznej dla średniej wartości obliczonej dla każdej sekwencji cyklu.

6.5.2008

3.2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/95

Zakres podany w ppkt 3.1.1. zmieniany jest o ± 50 % dla jednej sekundy w momencie rozruchu oraz, dla pojazdów z przekładnią ręczną, przez dwie sekundy podczas zmiany biegów.

4. 4.1. 4.2.

PROCEDURA SPRAWDZENIA Sprawdzenie wykonywane jest podczas każdego badania w cyklu określonym w ppkt 2.1. załącznika 4. Jednakże jeżeli spełnione są wymogi pkt 3, przy przyspieszeniach chwilowych, które są co najmniej trzy razy większe lub mniejsze od wartości uzyskanych w sekwencjach cyklu teoretycznego, sprawdzenie określone powyżej nie jest konieczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 64 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.