Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 69

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 69

Strona 69 z 125

3.1.3. 3.1.3.1.

3.1.3.2. 3.1.3.3.

3.1.3.4.

3.1.3.5.

3.1.3.5.1.

3.1.3.5.2.

3.1.3.6.

3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

3.1.3.10. 3.1.3.11.

6.5.2008

PL 3.1.3.12.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

kontrolerów przepływu (N) celem zapewnienia stałego unormowanego przepływu próbek gazu pobranych podczas badania z sond do pobierania próbek S1 oraz S2; przepływ próbek gazu powinien zapewniać, na końcu każdego badania, odpowiednią ilość próbek do analiz (ok. 10 litrów na minutę); przepływomierzy (FL), dla dostosowania i kontrolowania stałego przepływu próbek gazu podczas badania; szybko działających zaworów (V), do rozdzielenia stałego przepływu próbek gazu do worków do pobierania próbek lub do zewnętrznego odpowietrznika; szczelnych na wycieki gazu, szybko zamykających się elementów łączących (Q) między szybko działającymi zaworami a workami do pobierania próbek; łączenie musi zamykać się automatycznie na boku worka do pobierania próbek; mogą być wykorzystane, jako alternatywa, inne drogi przemieszczania próbek do analizatorów (na przykład trójdrożne zawory odcinające); worków (B) do zbierania podczas badania próbek rozrzedzonego gazu spalinowego oraz powietrza do rozrzedzania; muszą one mieć wystarczającą pojemność, aby nie utrudniać przepływu próbek; materiał, z którego wykonany jest worek, nie może wpływać zarówno na same pomiary, jak i na skład chemiczny próbek gazu (na przykład: laminowane błony polietanowe/poliamidowe, lub fluorowane poliwęglowodory); licznika cyfrowego (C) do rejestrowania ilości obrotów wykonanych podczas badania przez pompę wyporową. Wyposażenie dodatkowe wymagane do badania pojazdów z silnikami wysokoprężnymi Dla zgodności z wymaganiami ppkt 4.3.1.1. oraz ppkt 4.3.2. załącznika 4 podczas badania pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne należy wykorzystać dodatkowe części składowe w obszarze zaznaczonym linią przerywaną na rysunku 5/3: Fh: S3: Vh: Q: HFID: R oraz I: Lh: oznacza filtr podgrzewany, oznacza punkt pobierania próbek węglowodorów, oznacza podgrzewaną wielodrożną zasuwę odcinającą, oznacza szybki łącznik umożliwiający analizowanie próbki BA otaczającego powietrza na analizatorze HFID, oznacza płomieniowy analizator jonizacji, oznaczają sposoby scalania i zapisu chwilowych stężeń węglowodorów, oznacza podgrzewany ciąg pobierania próbek.

L 119/101

3.1.3.13. 3.1.3.14.

3.1.3.15.

3.1.3.16.

3.1.3.17. 3.1.4.

Wszystkie podgrzewane części składowe muszą być utrzymywane w temperaturze 463 K (190 °C) ± 10 K. Układ pobierania próbek cząstek stałych: S4: Fp: oznacza sondę do pobierania próbek w tunelu rozrzedzania, jednostka filtrująca składająca się z dwóch seryjnie montowanych filtrów; układ przełącznikowy do dalszych równolegle montowanych par filtrów

ciąg pobierania próbek, pompy, regulatory przepływu, jednostki pomiaru przepływu. 3.2. Urządzenie do rozrzedzania wraz ze zwężką Venturiego o przepływie krytycznym (CFV-CVS) (rysunek 5/4) Zastosowanie zwężki Venturiego o przepływie krytycznym w połączeniu z procedurą pobierania próbek CVS opiera się na zasadach mechaniki płynów w warunkach przepływu krytycznego. Zmienny wskaźnik przepływu mieszanki gazu do rozrzedzania i spalinowego utrzymywany jest na poziomie prędkości dźwięku, bezpośrednio proporcjonalnej do pierwiastka kwadratowego temperatury gazu. Przepływ jest kontrolowany w sposób ciągły, obliczany oraz całkowany podczas badania. W przypadku wykorzystania do pobierania próbek dodatkowej zwężki o przepływie krytycznym, zapewniana jest proporcjonalność zebranych próbek gazu. Ponieważ ciśnienie i temperatura w dwóch zwężkowych wlotach są równe, objętość przepływu gazu rozdzielonego do pobierania próbek jest proporcjonalna do całkowitej wytworzonej objętości rozrzedzonej mieszaniny gazu spalinowego, a zatem spełnione są wymagania niniejszego załącznika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 69 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.