Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 75

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 75

Strona 75 z 125

L 119/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

Niżej opisana procedura kalibracji ustanawia wartości współczynnika kalibracji przy zmierzonych wartościach ciśnienia, temperatury oraz przepływu powietrza.

4.3.2.

Należy stosować się do procedury zalecanej przez producenta do kalibracji części elektronicznych CFV.

4.3.3.

Wymagane pomiary kalibracji zwężki o przepływie krytycznym oraz następujące dane muszą być uzyskane w podanym zakresie precyzji: ciśnienie atmosferyczne (skorygowane) (Pb) temperatura powietrza LFE, przepływomierz (ETI) obniżenie ciśnienia poniżej LFE (EPI) spadek ciśnienia w matrycy LFE (EDP) przepływ powietrza (Qs) podciśnienie wlotowe CFV (PPI) temperatura przy wlocie zwężki (Tv) ± 0,03 kPa, ± 0,15 K, ± 0,01 kPa, ± 0,0015 kPa, ± 0,5 %, ± 0,02 kPa, ± 0,2 K.

4.3.4.

Wyposażenie podlega ustawieniu jak przedstawiono na rysunku 3 w niniejszym dodatku oraz sprawdzeniu na obecność wycieków Wszystkie wycieki pomiędzy urządzeniem pomiaru przepływu a zwężką przepływu krytycznego poważnie wpływają na dokładność kalibracji.

4.3.5.

Przepustnica zmiennego przepływu musi być ustawiona w pozycji otwartej, dmuchawa włączona, a układ ustabilizowany. Należy rejestrować dane ze wszystkich instrumentów.

4.3.6.

Przepustnica przepływu musi być zmieniona i musi zostać wykonane co najmniej osiem odczytów w całym zakresie przepływu krytycznego zwężki.

4.3.7.

Dane zarejestrowane podczas kalibracji muszą być wykorzystane w poniższych obliczeniach. Wielkość przepływu powietrza (Qs) w każdym punkcie obliczana jest z danych przepływomierza przy wykorzystaniu metod zalecanych przez producenta.

Oblicza się wartości współczynnika kalibracji dla każdego badanego punktu:

Kv =

Qs ∙ √Tv Pv

gdzie: Qs = przepływ w m3/min przy 273,2 K i 101,33 kPa, Tv = temperatura na wlocie zwężki (K), Pv = ciśnienie bezwzględne na wlocie zwężki (kPa).

Wykreśla się Kv jako funkcję ciśnienia przy wlocie zwężki. Dla niektórych przepływów Kv będzie miało względnie stałą wartość. Wraz ze spadkiem ciśnienia (wzrostem próżni) zwężka staje się drożna i Kv spada. Wynikające z tego zmiany Kv nie są dozwolone.

Oblicza się średnią Kv i odchylenie standardowe dla minimum 8 punktów oraz obszaru krytycznego.

Jeżeli odchylenie standardowe przekroczy 0,3 % wartości średniej Kv podejmuje się działanie korygujące.

6.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek 6/3 Konfiguracja kalibracji CFV-CVS

L 119/111

L 119/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

Dodatek 7 Całkowite sprawdzenie układu 1. W celu spełnienia wymogów ppkt 4.7. załącznika 4 należy ustalić całkowitą dokładność układu pobierania próbek CVS oraz układu analitycznego za pomocą wprowadzenia znanej masy zanieczyszczeń do układu działającego w trakcie normalnego badania, a następnie zanalizowania i obliczenia masy zanieczyszczeń zgodnie z wzorami z dodatku 8 do niniejszego załącznika 4, przy czym gęstość propanu jest ustalana jako 1,967 gramów na litr w normalnych warunkach. Obie podane poniżej techniki dostarczają wystarczająco dokładnych danych. Pomiar stałego przepływu czystego gazu (CO lub C3H8) z wykorzystaniem kryzy o przepływie krytycznym.

2.

2.1. Znana ilość czystego gazu (CO lub C3H8) jest wprowadzana do układu CVS przez skalibrowaną kryzę o przepływie krytycznym. Jeżeli ciśnienie wlotowe jest wystarczająco wysokie, wielkość przepływu (q), która jest dostosowywana za pomocą kryzy o przepływie krytycznym, jest niezależna od ciśnienia wylotowego kryzy (przepływu krytycznego). Jeżeli występują odchylenia przekraczające 5 %, należy zlokalizować i ustalić przyczyny niesprawności. Układ CVS działa jak podczas badania emisji gazów spalinowych przez 5–10 minut. Gaz zebrany w worku do pobierania próbek jest analizowany z zastosowaniem zwykłego wyposażenia, a wyniki porównywane są do uprzednio znanych stężeń próbek gazu. 3. Pomiar stałego przepływu czystego gazu (CO lub C3H8) za pomocą techniki grawimetrycznej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 75 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.