Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 77

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 77

Strona 77 z 125

kh =

w którym:

1 1 – 0,0329(H – 10,71)

(6)

H=

gdzie:

6,211 ∙ Ra ∙ Pd PB – Pd ∙ Ra ∙ 10

–2

H = wilgotność bezwzględna wyrażona w gramach wody na kilogram suchego powietrza, Ra = wilgotność względna otaczającego powietrza wyrażona procentowo, Pd = ciśnienie pary nasyconej w temperaturze otoczenia wyrażone w kPa, PB = ciśnienie atmosferyczne w pomieszczeniu, wyrażone w kPa.

6.5.2008

1.5. 1.5.1.

PL Przykład Dane

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/115

1.5.1.1. Warunki otoczenia: temperatura otoczenia: 23 °C = 297,2 K, ciśnienie barometryczne: PB = 101,33 kPa, wilgotność względna: Ra = 60 %, ciśnienie pary nasyconej: Pd = 2,81 kPa H2O w 23 °C. 1.5.1.2. Zmierzona objętość, skorygowana do warunków normalnych (ppkt 1.) V = 51,961 m3 1.5.1.3. Odczyty analizatora:

Rozrzedzony gaz spalinowy Powietrze do rozrzedzania

HC (1) CO NOx CO2

( ) w częściach na milion równoważnika węgla

1

92 części milionowe (ppm) 470 części milionowych (ppm) 70 części milionowych (ppm) 1,6 % objętości

3,0 części milionowe (ppm) 0 części milionowych (ppm) 0 części milionowych (ppm) 0,03 % objętości

1.5.2.

Obliczenia

1.5.2.1. Współczynnik korekty wilgotności (kH) (patrz wzór 6):

H=

6,211 ∙ Ra ∙ Pd PB – Pd ∙ Ra ∙ 10

–2

H=

6,211 ∙ 60 101,33 – (2,81 ∙ 60,10

–2

)

H =10,5092

kh =

1 1 – 0,0329 ∙ (H – 10,71) 1 1 – 0,0329 ∙ (10,5092 – 10,71)

kh =

kh = 0,9934 1.5.2.2. Współczynnik rozrzedzenia (DF) (patrz wzór 5)

DF =

13,4 CCO2 + (CHC + CCO) ∙ 10 13,4 1,6 + (92 + 4,70) ∙ 10

–4 –4

DF =

DF = 8,091

L 119/116

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

1.5.2.3. Obliczenie skorygowanego stężenia zanieczyszczeń w worku do pobierania próbek: HC, masa emisji (patrz wzory 4 i 1)

Ci = Ce – Cd 1 –

Ci = 92 – 3 1– 1 –

Ci = 89,371

( ) ( )( )

1 DF 1 8,091 1 d

MHC = CHC ∙ Vmix ∙ QHC ∙

QHC = 0,619 w przypadku silników benzynowych lub silników Diesla QHC = 0,649 w przypadku silników na gaz płynny (LPG) QHC = 0,714 w przypadku silników na gaz ziemny (NG)

MHC = 89,371 ∙ 51,961 ∙ 0,619 ∙ 10 ∙ 2,88 d

–6

1 d

MHC =

g/km

Masa emisji CO (patrz wzór 1) 1 MCO = CCO ∙ Vmix ∙ QCO ∙ d QCO = 1,25

MCO = 470 ∙ 51,961 ∙ 1,25 ∙ 10 ∙ 30,5 d

–6

1 d

MCO =

g/km

Masa emisji NOx (patrz wzór 1) 1 MNOx = CNOx ∙ Vmix ∙ QNOx ∙ kH ∙ d QNOx = 2,05

MNOx = 70 ∙ 51,961 ∙ 2,05 ∙ 0,9934 ∙ 10 ∙ 7,14 d

–6

1 d

MNOx =

g/km

2.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY WYSOKOPRĘŻNE

ODNOSZĄCE

SIĘ

DO

POJAZDÓW

WYPOSAŻONYCH

W

SILNIKI

2.1.

Pomiar HC dla silników wysokoprężnych Średnie stężenie HC wykorzystane w określaniu masy emisji HC z silników wysokoprężnych jest obliczane z zastosowaniem następującego wzoru:

∫C

Ce =

t1

t2

HC

∙dt

(7)

t2 – t1

6.5.2008

PL gdzie:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/117

∫C

t1

t2

HC

∙dt

= całka z danych z podgrzewanego FID zarejestrowanych w okresie badania (t2-t1)

Ce Ci 2.2.

= stężenie HC zmierzone w rozrzedzonym gazie spalinowym w częściach na milion = zastępuje CHC we wszystkich odpowiednich równaniach.

Oznaczenie cząstek stałych Emisja cząstek stałych Mp (g/km) jest obliczana według następującego równania:

Mp =

(Vmix + Vep) ∙ Pe

Vep∙d

w przypadku gdy gazy spalinowe są odprowadzane poza tunel,

Mp =

Vmix ∙ Pe Vep∙d

w przypadku gdy gazy spalinowe są zawracane do tunelu, gdzie: Vmix = objętość rozrzedzonych gazów spalinowych (patrz ppkt 1.1) w warunkach normalnych, Vep = objętość gazu spalinowego przepływającego przez filtr cząstek stałych w warunkach normalnych, Pe d Mp = masa cząstek stałych zebranych przez filtry, = odległość odpowiadająca cyklowi operacyjnemu w km, = emisja cząstek stałych w g/km.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 77 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.