Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 79

Tytuł:

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik

Data ogłoszenia:2008-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 79

Strona 79 z 125

3. 3.1.

POBIERANIE PRÓBEK SPALIN Sonda do pobierania próbek jest umieszczana na głębokości co najmniej 300 mm w rurze łączącej rurę wydechową z workiem do pobierania próbek, możliwie najbliżej rury wydechowej. Stężenie CO (CCO) i CO2 (CCO2) oznaczane jest na podstawie odczytu lub zapisu z przyrządu pomiarowego, za pomocą właściwych krzywych kalibracji. Skorygowane stężenie tlenku węgla dotyczące silników czterosuwowych wynosi:

3.2.

3.3.

CCO corr = CCO

3.4.

15 CCO+CCO2

(per cent vol.)

Stężenie w CCO (patrz ppkt 3.2.) zmierzone zgodnie z wzorem zawartym w ppkt 3.3. nie podlega korekcie, jeżeli całość zmierzonych stężeń (CCO + CCO2) dla silników czterosuwowych wynosi co najmniej: — w przypadku benzyny — w przypadku gazu płynnego — w przypadku gazu ziemnego (NG) 15 % 13,5 %, 11,5 %.

L 119/120

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2008

ZAŁĄCZNIK 6 Badanie typu III (Badanie emisji gazów ze skrzyni korbowej)

1.

WSTĘP Załącznik opisuje procedurę dla badania typu III określonego w ppkt 5.3.3. niniejszego regulaminu.

2. 2.1. 2.2.

PRZEPISY OGÓLNE Badanie typu III wykonywane jest dla pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym, będącego przedmiotem badań typu I i II, o ile dotyczy. Badane silniki obejmują szczelne silniki sprawdzone na obecność przecieków, z wyjątkiem tych, w których nawet najmniejszy przeciek powoduje niedopuszczalne błędy w działaniu (takie jak silniki typu flat-twin).

3. 3.1. 3.2.

WARUNKI BADANIA Bieg jałowy musi być wyregulowany zgodnie z zaleceniami producenta. Pomiary są wykonywane w następujących trzech ustawieniach warunków działania silnika:

Nr warunku Prędkość pojazdu (km/h)

1 2 3

Bieg jałowy 50 ± 2 (na trzecim biegu lub „jeździe”) 50 ± 2 (na trzecim biegu lub „jeździe”)

Nr warunku

Moc pochłaniana przez hamulec

1 2 3

Zerowa Odpowiadająca ustawieniom badania typu I przy prędkości 50 km/h Taka jak dla warunku nr 2, pomnożona przez wskaźnik 1,7

4. 4.1.

METODA BADANIA W odniesieniu do warunków działania wymienionych w ppkt 3.2. należy sprawdzić czy układ wentylacji skrzyni korbowej działa bezawaryjnie.

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

METODA SPRAWDZANIA UKŁADU WENTYLACJI SKRZYNI KORBOWEJ Otwory silnika należy pozostawić bez zmian. Ciśnienie w skrzyni korbowej podlega pomiarowi we właściwym punkcie. Jest ono mierzone w otworze prętowego wskaźnika poziomu za pomocą ciśnieniomierza z pochyłą rurką. Pojazd uznaje się za odpowiedni jeżeli, w każdych warunkach pomiaru określonych w ppkt 3.2., zmierzone ciśnienie w skrzyni korbowej nie przekracza dominującego w czasie pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W odniesieniu do badania metodą określoną powyżej ciśnienie we wlocie rozgałęzionym jest mierzone z dokładnością do ± 1 kPa. Prędkość pojazdu wskazana przez dynamometr podlega pomiarowi z dokładnością do ± 2 km/h.. Ciśnienie w skrzyni korbowej podlega pomiarowi z dokładnością do ± 0,01 kPa. Jeżeli w jednym z warunków pomiaru określonych w ppkt 3.2 ciśnienie zmierzone w skrzyni korbowej przekracza ciśnienie atmosferyczne, na wniosek producenta przeprowadzane jest dodatkowe badanie jak określono w pkt 6.

5.5. 5.6. 5.7.

6.5.2008

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/121

DODATKOWA METODA BADANIA Otwory silnika należy pozostawić bez zmian. Elastyczny worek nieprzepuszczalny wobec gazów ze skrzyni korbowej o pojemności około 5 litrów jest podłączany do otworu wskaźnika poziomu oleju. Przed każdym pomiarem worek musi być pusty. Przed każdym pomiarem worek musi zostać zamknięty. Jest on otwierany w kierunku skrzyni korbowej na pięć minut dla każdego warunku pomiaru określonego w ppkt 3.2. Pojazd jest uznany za odpowiedni, jeżeli nie występuje widoczne napełnienie worka w żadnym z warunków pomiaru określonych w ppkt 3.2. Uwaga

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 119 POZ 1 - Strona 79 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.