Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 43

(7)

w otrzymaniu informacji i wypracowaniu porozumienia z państwami członkowskimi, Komisja uważa, że powinna przyjąć pierwszy zaktualizowany wykaz terenów, który będzie musiał zostać uaktualniony zgodnie z art. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

(13) Zważywszy że wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów

Na potrzeby atlantyckiego regionu biogeograficznego wykazy terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG zostały przekazane Komisji w okresie od marca 2002 r. do września 2006 r. przez zainteresowane państwa członkowskie, zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone były informacje dotyczące każdego terenu, dostarczone na formularzach przyjętych decyzją Komisji 97/266/EWG z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (1). Te informacje zawierają najbardziej aktualną i ostateczną mapę terenu przekazaną przez dane państwo członkowskie, nazwę terenu, położenie i wielkość oraz dane wynikające z zastosowania kryteriów określonych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG.

(8)

siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/ 43/EWG, występujących zarówno w morskich wodach terytorialnych, jak i w wodach będących poza wodami terytorialnymi, a znajdującymi się pod jurysdykcją krajową, pozostaje niepełna, nie można stwierdzać ani kompletności, ani niekompletności sieci dotyczącej tych gatunków i siedlisk. W razie potrzeby należy zaktualizować wstępny wykaz dla różnych typów siedlisk i gatunków zgodnie z przepisami art. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

(14) Do celów jasności i przejrzystości decyzja 2004/813/WE

powinna zatem zostać zastąpiona.

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią

(9)

Komitetu Siedliskowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 92/43/EWG, ustanowiony jest w załączniku do niniejszej decyzji.

(10) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez

Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, powinien zostać przyjęty pierwszy zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na atlantycki region biogeograficzny.

(11) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk

Artykuł 2 Uchyla się decyzję 2004/813/WE.

przyrodniczych i gatunków jest stale rozwijana w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/ 43/EWG. W związku z powyższym ocena i wybór terenów na poziomie Wspólnoty są dokonywane w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(12) Jednakże niektóre państwa członkowskie nie zapropono-

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

wały wystarczającej liczby terenów, aby spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków. W związku z tym dla tych typów siedlisk i gatunków nie można uznać sieci za kompletną. Jednakże biorąc pod uwagę opóźnienie

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 107 z 24.4.1997, str. 1.

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 12/3

Pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) jest identyfikowany poprzez informację zamieszczoną w formularzu Natura 2000 zawierającym odpowiednią mapę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 118 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.