Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 43

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

NL1000014 NL1000015 NL1000016 NL1000017 NL1000018 NL1000020 NL1000021 NL1000022 NL1000024 NL1000025 NL1000027 NL1000028 NL1000029 NL1000030 NL2000002 NL2000008 NL2003001 NL2003002 NL2003003 NL2003004 NL2003005 NL2003006 NL2003007 NL2003008

Westduinpark en Wapendal Haringvliet Solleveld Kop van Schouwen Oosterschelde Manteling van Walcheren Krammer-Volkerak Kempenland Strabrechtse Heide en Beuven Groote Peel Mariapeel en Deurnese Peel Maasduinen Brunssummerheide Coepelduynen Bargerveen Meinweg Aamsveen Abdij Lilbosch en Voormalig Klooster Mariahoop Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek Amerongse Bovenpolder Bekendelle Bennekomse Meent Bergvennen en Brecklenkampse Veld Boddenbroek

* * * * * * * * *

246 11 108 348 2 291 36 888 790 6 080 1 511 1 790 1 333 2 606

E 4 14 E 4 13 E 4 11 E 3 42 E 3 57 E 3 33 E 4 15 E 5 11 E 5 37 E 5 49 E 5 53 E66 E 5 59 E 4 24 E72 E67 E 6 57 E 5 58 E 6 56 E 5 26 E 6 42 E 5 35 E70 E 6 42

N 52 4 N 51 46 N 52 2 N 51 42 N 51 34 N 51 34 N 51 39 N 51 25 N 51 23 N 51 20 N 51 24 N 51 34 N 50 55 N 52 13 N 52 40 N 51 9 N 52 11 N 51 5 N 52 22 N 51 59 N 51 56 N 52 0 N 52 26 N 52 12

* * * * * *

5 328 538 198 2 089 1 804 146 14

*

306 53

*

93 49

*

110 5

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/87

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

NL2003009 NL2003010 NL2003011 NL2003012 NL2003013 NL2003014 NL2003015 NL2003016 NL2003017 NL2003018 NL2003019 NL2003020 NL2003021 NL2003022 NL2003023 NL2003024 NL2003025 NL2003026 NL2003027 NL2003028 NL2003029 NL2003030 NL2003031 NL2003032

Boetelerveld Boschhuizerbergen Bruuk Bunder- en Elsloërbos Canisvlietse Kreek Drouwenerzand Elperstroom Geleenbeekdal Gouwzee en kustzone Muiden Groot Zandbrink Groote Gat Groote Wielen Hollands Diep (oeverlanden) IJsseluiterwaarden Ilperveld/Oostzanerveld/Varkensland Kolland en Overlangbroek Kunderberg Langstraat bij Sprang-Capelle Lemselermaten Lieftinghsbroek Lonnekermeer Luistenbuul en Koekoeksche Waard Mantingerbos Mantingerzand

*

173 298 89

E 6 19 E61 E 5 58 E 5 44 E 3 48 E 6 48 E 6 40 E 5 53 E54 E 5 28 E 3 29 E 5 52 E 4 33 E 6 10 E 4 54 E 5 25 E 5 57 E 4 59 E 6 53 E77 E 6 51 E 4 59 E 6 36 E 6 35

N 52 21 N 51 32 N 51 45 N 50 54 N 51 13 N 52 57 N 52 53 N 50 55 N 52 27 N 52 7 N 51 19 N 53 13 N 51 42 N 52 11 N 52 27 N 51 59 N 50 51 N 51 41 N 52 20 N 53 0 N 52 16 N 51 58 N 52 48 N 52 46

*

189 142 223

* *

130 226 1 110

*

10 79

* * * * * *

608 357 1 538 1 905 179 95 488 55 20

* *

103 103 47 810

L 12/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C * Obszar TZW (ha)

D Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość geograficzna Szerokość geograficzna

NL2003033 NL2003034 NL2003035 NL2003036 NL2003037 NL2003038 NL2003039 NL2003040 NL2003041 NL2003042 NL2003043 NL2003044 NL2003045 NL2003046 NL2003047 NL2003048 NL2003049 NL2003050 NL2003051 NL2003052 NL2003053 NL2003054 NL2003055 NL2003056

Noorbeemden en Hoogbos Norgerholt Oeffeltermeent Oostelijke Vechtplassen Oude Maas Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen Polder Stein Polder Westzaan Rijswaard en Kil van Hurwenen Roerdal Sarsven en De Banen Stelkampsveld (Beekvliet) Swalmdal Teeselinkven Ulvenhoutse Bos Veluwemeer en Wolderwijd Vogelkreek Wijnjeterperschar en Terwispeler Grootschar Willinks Weust Witte Veen Wooldse Veen Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder Zeldersche Driessen Zwarte Meer

*

43 27

E 5 48 E 6 27 E 5 56 E55 E 4 26 E 5 30 E 4 46 E 4 46 E 5 17 E62 E 5 47 E 6 28 E64 E 6 39 E 4 48 E 5 44 E40 E63 E 6 47 E 6 52 E 6 45 E 4 50 E61 E 5 57

N 50 45 N 53 3 N 51 42 N 52 14 N 51 50 N 52 55 N 52 1 N 52 27 N 51 48 N 51 8 N 51 16 N 52 6 N 51 13 N 52 9 N 51 33 N 52 24 N 51 20 N 53 2 N 51 57 N 52 8 N 51 54 N 52 30 N 51 41 N 52 37

* * * *

103 3 270 349 3 076 203

* * *

1 065 458 767 141

* *

90 130 20

*

112 1 820 100

* * * * * *

569 39 294 57 1 435 53 2 191

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 118 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.