Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1

Strona 1 z 43
15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396) (2008/23/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania ochronne i określając konieczne działania ochronne.

(4)

W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Należy zatem zaktualizować wyżej wymieniony wstępny wykaz.

Atlantycki region biogeograficzny, określony w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje terytorium Irlandii, Niderlandów i Zjednoczonego Królestwa, a także część terytorium Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Portugalii i Hiszpanii, zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet ustanowiony na mocy art. 20 wymienionej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem Siedliskowym”. Ponadto, w kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., konieczne jest poczynienie dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie. Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG, został przyjęty decyzją Komisji 2004/813/WE (2). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczają tereny wymienione w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, jako

(5)

(2)

Z jednej strony, należy zaktualizować wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, w celu objęcia nim terenów dodatkowych proponowanych od roku 2004 przez państwa członkowskie jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na atlantycki region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Obowiązki wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia pierwszego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny.

(3)

(6)

(1) Dz.U. L 302 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 368). (2) Dz.U. L 387 z 29.12.2004, str. 1.

Z drugiej strony, należy zaktualizować wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, w celu uwzględnienia zmian informacji dotyczących terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wspólnotowego wykazu. W związku z tym pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty,

L 12/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

składających się na atlantycki region biogeograficzny. Jednakże należy podkreślić, że obowiązki wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 118 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.