Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 2

Strona 2 z 89

Zatem konieczna jest aktualizacja pierwotnego wykazu. Aktualizacja pierwotnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od 2004 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na borealny region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/ EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia pierwszego

2

(8)

(4)

(9)

(5)

(10) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez

(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/105/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 368). (2) Dz.U. L 40 z 11.2.2005, str. 1.

Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, powinien zostać przyjęty zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny.

(3) Dz.U. L 107 z 24.4.1997, str. 1.

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/119

(11) Dzięki nadzorowi prowadzonemu zgodnie z art. 11

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią

dyrektywy 92/43/EWG wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków jest stale rozwijana. W związku z powyższym ocena i wybór terenów na szczeblu Wspólnoty jest dokonywana w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(12) Jednak niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały

Komitetu Siedliskowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do niniejszej decyzji zawarto pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny, zgodnie art. 4 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 92/43/EWG.

wystarczającej liczby terenów, aby spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków. W związku z tym pod względem typów siedlisk i gatunków nie można uznać sieci za kompletną. Jednakże biorąc pod uwagę opóźnienie w otrzymaniu informacji i wypracowaniu porozumienia z państwami członkowskimi, Komisja uważa, że powinna przyjąć pierwszy zaktualizowany wykaz terenów, który będzie musiał zostać uaktualniony zgodnie z art. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

(13) Zważywszy, że wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów

Artykuł 2 Uchyla się decyzję 2005/101/WE.

siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/ 43/EWG, występujących zarówno w morskich wodach terytorialnych, jak i w wodach będących poza wodami terytorialnymi, a znajdującymi się pod jurysdykcją krajową, pozostaje niepełna, nie można stwierdzić ani kompletności, ani niekompletności sieci. W razie konieczności wykaz należy uaktualnić zgodnie z przepisami art. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

(14) Dla celów jasności i przejrzystości decyzja 2005/101/WE

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

powinna zatem zostać zmieniona.

Członek Komisji

L 12/120

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

15.1.2008

Pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (SCI) jest identyfikowany poprzez informację zamieszczoną w formularzu Natura 2000 zawierającym odpowiednią mapę. Właściwe władze krajowe przekazały te formularze zgodnie z art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.