Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118

Strona 1 z 89
L 12/118

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 12 listopada 2007 r.

15.1.2008

przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402) (2008/24/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny. Aktualizacja pierwotnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny, jest konieczna w celu uwzględnienia wszelkich zmian w zakresie informacji dotyczących tych terenów, przekazanych przez państwa członkowskie w związku z przyjęciem wspólnotowego wykazu. W tym sensie pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję pierwotnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny. Jednak należy podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/ EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia pierwotnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny. Na potrzeby borealnego regionu biogeograficznego wykaz terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG został przekazany Komisji przez zainteresowane państwa członkowskie w okresie pomiędzy styczniem 2003 r. a wrześniem 2006 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy. Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone były informacje dotyczące każdego terenu dostarczone na formularzach przyjętych decyzją Komisji 97/266/EWG z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (3). Informacje te zawierają najbardziej aktualną i ostateczną mapę terenu przekazaną przez dane państwo członkowskie, nazwę terenu, położenie i wielkość oraz dane uzyskane przez zastosowanie kryteriów określonych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG.

Borealny region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, znajduje się na części terytorium Finlandii i Szwecji oraz na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy, zgodnie z obszarem wytyczonym na mapie biogeograficznej zatwierdzonej dnia 25 kwietnia 2005 r. przez Komitet Siedliskowy powołany na mocy art. 20 dyrektywy, dalej zwany „Komitetem Siedliskowym”. W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r. konieczne jest poczynienie dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie.

(7)

(2)

(3)

Decyzją Komisji 2005/101/WE ( ) przyjęto dla borealnego regionu biogeograficznego pierwotny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 6 ust 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwo członkowskie wskazuje tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu sześciu lat, tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako specjalne obszary ochrony składające się na borealny region biogeograficzny, ustanawiając priorytety ochrony i konieczne środki dla zachowania tych obszarów. W związku z dynamicznym dostosowaniem sieci Natura 2000 wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlega weryfikacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 118 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.