Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 383

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 383

Strona 1 z 107
15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r.

L 12/383

przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403) (2008/25/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

dla Wspólnoty, składające się na kontynentalny region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/ EWG. Obowiązki wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia pierwszego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny.

Kontynentalny region biogeograficzny, określony w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje terytorium Luksemburga, a także część terytorium Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowenii, Szwecji i Włoch, zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet ustanowiony na mocy art. 20 wymienionej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem Siedliskowym”. Ponadto, w kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., konieczne jest poczynienie dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie. Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG, został przyjęty decyzją Komisji 2004/798/WE (2). Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczają tereny wymienione w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania ochronne i określając konieczne działania ochronne. W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Należy zatem zaktualizować wyżej wymieniony wstępny wykaz. Z jednej strony, należy zaktualizować wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, w celu objęcia nim terenów dodatkowych proponowanych od roku 2004 przez państwa członkowskie jako tereny mające znaczenie

(2)

Z drugiej strony, należy zaktualizować wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, w celu uwzględnienia zmian informacji dotyczących terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wspólnotowego wykazu. W związku z tym pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Jednakże należy podkreślić, że obowiązki wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przyjęcia wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny.

(3)

(7)

Niniejsza decyzja nie dotyczy terytoriów Bułgarii i Rumunii, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2007 r., ponieważ państwa te zaczęły przekazywać Komisji swoje propozycje dotyczące wspomnianych terenów po przystąpieniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 383 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 678 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

  • Dz. U. L12 - 118 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.