Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 678

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 678

Strona 1 z 12
L 12/678

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r.

15.1.2008

przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5404) (2008/26/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (2).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Powyższe informacje zawierają najbardziej aktualną i ostateczną mapę terenu przekazaną przez zainteresowane państwo członkowskie, nazwę terenu, jego położenie i obszar oraz dane uzyskane przez zastosowanie kryteriów określonych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG.

Panoński region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, znajduje się na części terytorium Republiki Czeskiej, Słowacji i Rumunii oraz na terytorium Węgier, zgodnie z obszarem wytyczonym na mapie biogeograficznej zatwierdzonej dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem Siedliskowym”. Niniejsza decyzja nie obejmuje terytorium Rumunii, która przystąpiła do Unii Europejskiej w 2007 r. Rumunia zaczęła przekazywać Komisji swoje propozycje terenów po przystąpieniu do UE. W związku z powyższym Komisja nie miała jeszcze możliwości włączenia informacji przekazanych przez Rumunię do niniejszego wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG. Ponadto, w kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., konieczne jest poczynienie postępów w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie. Na potrzeby panońskiego regionu biogeograficznego wykaz terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG został przekazany Komisji przez Republikę Czeską, Węgry i Słowację w okresie od maja 2004 r. do września 2006 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 92/43/ EWG. Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone były informacje dotyczące każdego terenu dostarczone na formularzach przyjętych decyzją Komisji 97/266/EWG z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formularza

(7)

Wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty powinien być przyjęty na podstawie projektu przygotowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który wskazuje również tereny będące schronieniem dla typów siedlisk przyrodniczych lub gatunków o znaczeniu priorytetowym.

(2)

(8)

Dzięki nadzorowi prowadzonemu zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków jest stale rozwijana. W związku z powyższym ocena i wybór terenów na szczeblu Wspólnoty jest dokonywana na podstawie najlepszych obecnie dostępnych informacji.

(9) (3)

(4)

Jednakże zainteresowane państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, aby spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków. W związku z tym pod względem typów siedlisk i gatunków nie można uznać sieci za kompletną. Jednakże biorąc pod uwagę opóźnienie w otrzymaniu informacji i osiągnięciu porozumienia z państwami członkowskimi, należy przyjąć wstępny wykaz terenów, który będzie musiał zostać uaktualniony zgodnie z art. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

(10) Zważywszy że wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu nie-

(5)

których typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna, nie można stwierdzić ani kompletności, ani niekompletności sieci pod względem tych gatunków i siedlisk. Wstępny wykaz powinien zostać w razie potrzeby uaktualniony zgodnie z przepisami art. 4 dyrektywy 92/43/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 12 POZ 678 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L12 - 383 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5403)

  • Dz. U. L12 - 118 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5402)

  • Dz. U. L12 - 1 z 200815.1.2008

    Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5396)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.