Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego

Data ogłoszenia:2008-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 2

(1) COM(2007) 374, 4.7.2007.

L 120/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.5.2008

Artykuł 4 Skład i powoływanie 1. Członkowie grupy są wyznaczani przez Komisję spośród specjalistów wysokiego szczebla posiadających kompetencje i obowiązki w dziedzinach związanych z konkurencyjnością europejskiego przemysłu rolno-spożywczego i pokrewnymi zagadnieniami. 2. W skład grupy wchodzi do 27 członków, w tym:

2. Osobna podgrupa przygotowawcza, zwana dalej podgrupą „sherpa”, przygotowuje posiedzenia, dokumenty określające stanowiska oraz wskazówki dotyczące działań lub środków polityki do zalecenia przez grupę. Podgrupa ta współpracuje ściśle ze służbami Komisji w celu przygotowania prac na spotkania grupy. 3. Grupa może, za zgodą Komisji, ustanawiać podgrupy analizujące szczegółowe kwestie na zasadach i warunkach ustalonych przez grupę. Zaraz po wypełnieniu swojego mandatu podgrupy są rozwiązywane. 4. Przedstawiciel Komisji może poprosić ekspertów lub obserwatorów posiadających szczególne kompetencje w dziedzinie objętej tematem wpisanym do porządku obrad o udział w pracach grupy lub pracach podgrup i grup doraźnych. 5. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach grupy bądź grup doraźnych lub podgrup powinny być poufne, wówczas nie mogą one być ujawniane. 6. Grupa, podgrupa „sherpa” i inne podgrupy zwykle odbywają posiedzenia w pomieszczeniach Komisji, zgodnie z procedurami i harmonogramem ustalonym przez Komisję. Komisja zapewnia obsługę sekretarską. W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć inni, zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji. 7. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez Komisję. 8. Komisja może publikować lub umieszczać w Internecie, na przeznaczonej do tego stronie, wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze grupy, dokumenty opisujące przebieg obrad lub sprawozdania, w oryginalnym języku danego dokumentu. Artykuł 6 Termin wygaśnięcia Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 listopada 2009 r. Komisja zadecyduje o ewentualnym przedłużeniu jej stosowania przed upływem tego terminu.

a) 8 przedstawicieli państw członkowskich; b) 13 przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego; c) 6 przedstawicieli społeczeństwa i stowarzyszeń zawodowych. obywatelskiego

3. Członkowie grupy są powoływani jako osoby prywatne, ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie, i doradzają Komisji niezależnie od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. 4. Każdy członek grupy mianuje swojego przedstawiciela do podgrupy przygotowawczej, określonej w art. 5 ust. 2. 5. Członkowie są powoływani na roczną, odnawialną kadencję i pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu lub do czasu wygaśnięcia ich kadencji. 6. Członek grupy może zostać zastąpiony na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia jego kadencji, w następujących przypadkach: a) jeżeli złoży rezygnację; b) jeżeli utraci zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy; c) jeżeli nie spełnia wymogu określonego w art. 287 Traktatu. 7. Członkowie składają pisemne zobowiązanie do działania w interesie publicznym wraz z deklaracją mówiącą, czy istnieje interes ograniczający ich niezależność. 8. Nazwiska członków są publikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz w rejestrze grup ekspertów Komisji. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Artykuł 5 Działanie 1. Grupie przewodniczy Komisja.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 120 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 25 z 20087.5.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1499/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie publikacji na 2008 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 (  Dz.U. L 333 z 19.12.2007)

 • Dz. U. L120 - 20 z 20087.5.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego zapewniania jakości dla biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1721)

 • Dz. U. L120 - 18 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 przeznaczonego na komputeryzację procedur weterynaryjnych, system zgłaszania chorób zwierzęcych, środki komunikacji oraz badania i oceny

 • Dz. U. L120 - 17 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu ptasiej grypy w Niderlandach w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1668)

 • Dz. U. L120 - 14 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/380/WE ustanawiającą grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L120 - 11 z 20087.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących zapalniczek szczególnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dzieci zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE (1)

 • Dz. U. L120 - 8 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2008 z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych w zakresie zezwolenia dotyczącego spinosadu, dwuwęglanu potasu, oktanianu miedzi oraz stosowania etylenu

 • Dz. U. L120 - 6 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2008 z dnia 6 maja 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2008/2009

 • Dz. U. L120 - 3 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L120 - 1 z 20087.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2008 z dnia 6 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.