Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) pod względem ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6306) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 18

Strona 1 z 4
L 13/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.1.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) pod względem ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6306)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/49/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

o finansowaniu i utworzeniu systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego jako projektu stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając decyzję 2004/387/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli (IDABC) (1), w szczególności jej art. 4,

Dalsze finansowanie zapewniono decyzją Komisji COM/2007/3514 z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie czwartego przeglądu programu prac IDABC.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2006 r. przedstawiciele państw członkowskich wchodzący w skład Komitetu Doradczego ds. Koordynacji w zakresie Rynku Wewnętrznego (2) zatwierdzili ogólny plan wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego, zwanego dalej „systemem IMI”, oraz jego rozwoju ukierunkowanego na poprawę komunikacji między organami administracji państw członkowskich.

System IMI ma stanowić wsparcie we wdrażaniu aktów prawnych z dziedziny rynku wewnętrznego wymagających wymiany informacji między organami administracji państw członkowskich, w tym dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (3) oraz dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (4).

(5)

(2)

W swojej decyzji COM/2006/3606 z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie trzeciego przeglądu programu prac IDABC na lata 2005–2009 Komisja postanowiła

Ponieważ w ramach systemu IMI należy zagwarantować ochronę danych osobowych, konieczne jest uzupełnienie pod tym względem decyzji ustanawiającej system IMI. Ponieważ różne zadania i funkcje Komisji oraz państw członkowskich w odniesieniu do systemu IMI pociągną za sobą różny zakres odpowiedzialności i obowiązków związanych z zasadami ochrony danych, niezbędne jest określenie ich odpowiednich funkcji, zakresu obowiązków i praw dostępu.

(1) Dz.U. L 144 z 30.4.2004. (2) Ustanowiony decyzją Komisji 93/72/EWG (Dz.U. L 26 z 3.2.1993, str. 18).

(3) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, str. 36. (4) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1430/2007 (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, str. 3).

16.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/19

(6)

W opinii grupy roboczej „artykuł 29” ds. zagadnień ochrony danych związanych z systemem wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) (1) wyraźnie wzywa się do przyjęcia decyzji Komisji określającej prawa i obowiązki uczestników systemu IMI.

określonych w odpowiednich wspólnotowych aktach prawnych określonych w załączniku, na podstawie których informacje są wymieniane, zwanych dalej „odpowiednimi wspólnotowymi aktami prawnymi”.

(7)

Wymiana informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi powinna być zgodna z zasadami ochrony danych zawartymi w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (2) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 29 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6554) (1)

 • Dz. U. L13 - 27 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IIa (wody WE), IV oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6541)

 • Dz. U. L13 - 24 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień konwencji z Aarhus w odniesieniu do wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktów administracyjnych

 • Dz. U. L13 - 15 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L13 - 3 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 07141091, 07141099, 07149011 i 07149019, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L13 - 1 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.