Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień konwencji z Aarhus w odniesieniu do wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktów administracyjnych

Data ogłoszenia:2008-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 24

Strona 1 z 2
L 13/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.1.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 grudnia 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień konwencji z Aarhus w odniesieniu do wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktów administracyjnych (2008/50/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

stracyjnego lub przypadku zaniechania administracyjnego zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006: 1) określa akt administracyjny lub zarzucane zaniechanie administracyjne, o którego przegląd się ubiega, oraz przepisy prawa ochrony środowiska, których jej zdaniem nie przestrzegano; 2) przedstawia uzasadnienie wniosku; 3) dostarcza wszelkie istotne informacje i przedstawia dokumenty na poparcie uzasadnienia; 4) podaje nazwisko i dane teleadresowe osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej wobec stron trzecich w celu złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej w danej sprawie; 5) przedstawia dowody potwierdzające jej uprawnienia do składania wniosków, zgodnie z art. 3. Artykuł 2

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 ustanawia przepisy dotyczące zastosowania postanowień konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty. W tytule IV tego rozporządzenia określono przepisy dotyczące przeglądu wewnętrznego aktów administracyjnych i przypadków zaniechania, zastosowanie których wymaga przyjęcia szczegółowych zasad regulujących sposób składania wniosków i ich treść. Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 określa kryteria uprawnienia na poziomie wspólnotowym do złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dla organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 10 przedmiotowego rozporządzenia. W celu zapewnienia przejrzystego i spójnego ich stosowania konieczne jest określenie szczegółowych zasad dotyczących dowodów, które należy przedstawić razem z wnioskiem, obliczania terminów rozpatrzenia wniosków oraz współpracy pomiędzy organami i instytucjami Wspólnoty. W celu zapewnienia spójnego stosowania art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 niniejszą decyzję powinno stosować się od dnia 28 czerwca 2007 r.,

(2)

(3)

Składanie wniosków Wnioski o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktu administracyjnego lub przypadku zaniechania administracyjnego przesyłane są pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do osoby (osób) lub departamentu (departamentów) wyznaczonych przez odnośny organ lub odnośną instytucję Wspólnoty. Dane teleadresowe osoby (osób) lub departamentu (departamentów) są podawane do publicznej wiadomości za pomocą odpowiednich środków.

ROZDZIAŁ II

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE: ROZDZIAŁ I

Artykuł 3 Kryteria uprawnienia organizacji pozarządowych do składania wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej 1. Każda organizacja pozarządowa składająca wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktu administracyjnego lub przypadku zaniechania administracyjnego zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 przedstawia dowody potwierdzające spełnienie przez nią kryteriów określonych w art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia w postaci dokumentów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 1 Treść wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej Każda organizacja pozarządowa składająca wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktu admini(1) Dz.U. L 264 z 25.9.2006, str. 13.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 29 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6554) (1)

 • Dz. U. L13 - 27 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IIa (wody WE), IV oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6541)

 • Dz. U. L13 - 18 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) pod względem ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6306) (1)

 • Dz. U. L13 - 15 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L13 - 3 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 07141091, 07141099, 07149011 i 07149019, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L13 - 1 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.