Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IIa (wody WE), IV oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6541)

Data ogłoszenia:2008-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 27

Strona 1 z 2
16.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IIa (wody WE), IV oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6541)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2008/51/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 10 załącznika IIA do tego rozporządzenia,

że statki, które zaprzestały działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r., wykorzystały, odpowiednio, 2,15 % nakładu połowowego wykorzystanego w roku 2001 przez statki belgijskie przebywające w tym obszarze geograficznym i mające na pokładzie pławnice lub sieci oplątujące (z wyjątkiem drygawic) oraz 41,96 % nakładu połowowego wykorzystanego w roku 2001 przez statki belgijskie przebywające w tym obszarze geograficznym i mające na pokładzie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia (z wyjątkiem włoków rozprzowych) o rozmiarze oczek równym co najmniej 70 mm.

(4)

uwzględniając wniosek złożony przez Belgię,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Punkt 8 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 określa maksymalną liczbę dni, w których statki wspólnotowe o długości całkowitej równej co najmniej 10 metrów, mające na pokładzie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia (z wyjątkiem włoków rozprzowych) o rozmiarze oczek równym co najmniej 70 mm albo pławnice lub sieci oplątujące, z wyjątkiem drygawic, mogą przebywać w obszarze cieśniny Skagerrak, w obszarach ICES IV i VIId oraz na wodach WE obszaru ICES IIa w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r.

(5)

Na podstawie przedłożonych danych Belgii należy przyznać 3 dodatkowe dni na morzu dla statków mających na pokładzie pławnice lub sieci oplątujące (z wyjątkiem drygawic), 86 dodatkowych dni na morzu dla statków mających na pokładzie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia (z wyjątkiem włoków rozprzowych) o rozmiarze oczek równym co najmniej 70 mm i mniejszym niż 90 mm, 88 dodatkowych dni na morzu dla statków mających na pokładzie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia (z wyjątkiem włoków rozprzowych) o rozmiarze oczek równym co najmniej 90 mm i mniejszym niż 100 mm oraz 40 dodatkowych dni na morzu dla statków mających na pokładzie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia (z wyjątkiem włoków rozprzowych) o rozmiarze oczek równym co najmniej 100 mm, w odniesieniu do odpowiedniego obszaru geograficznego (traktowanego jako całość lub w odniesieniu do części tego obszaru), w okresie stosowania art. 7 rozporządzenia (WE) nr 41/2007, tj. w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(2)

Punkt 10 załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 umożliwia Komisji przydzielenie, na podstawie wniosku złożonego przez państwo członkowskie, dodatkowej liczby dni na morzu, podczas których statek może przebywać w danym obszarze geograficznym, mając na pokładzie takie narzędzia, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Maksymalną liczbę dni, w których statek rybacki pływający pod banderą Belgii i posiadający na pokładzie narzędzia połowowe wymienione w pkt 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii i 4.1.c.iv załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 może przebywać w cieśninie Skagerrak, w obszarach ICES IIa (wody WE), IV i VIId, określonych w tabeli I tego załącznika, w przypadkach gdy nie ma zastosowania żaden z warunków specjalnych określonych w pkt 8.1 tego załącznika, wydłuża się o 3 dni na morzu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 29 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6554) (1)

 • Dz. U. L13 - 24 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień konwencji z Aarhus w odniesieniu do wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktów administracyjnych

 • Dz. U. L13 - 18 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) pod względem ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6306) (1)

 • Dz. U. L13 - 15 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L13 - 3 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 07141091, 07141099, 07149011 i 07149019, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L13 - 1 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.