Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 07141091, 07141099, 07149011 i 07149019, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-01-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 3

Strona 1 z 6
16.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 27/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 i 0714 90 19, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

z praktyką istniejącą od kilku lat, wnioski o pozwolenia na przywóz są uzależnione, oprócz innych przepisów, od przedstawienia świadectwa wydanego z inicjatywy kraju wywozu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

(4)

Z uwagi na fakt, że przywóz danych produktów do Wspólnoty był tradycyjnie zarządzany w oparciu o rok kalendarzowy, system ten powinien zostać zachowany.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2449/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 i 0714 90 19 pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

Przywóz produktów objętych kodami CN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 i 0714 90 19 jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia na przywóz, którego wspólne szczegółowe zasady stosowania są ustanowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1291/2000 (4). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 (5) ustala szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń w odniesieniu do zbóż i ryżu.

(6)

Zwykłe dodatkowe reguły zarządzania takimi kontyngentami, odnoszące się w szczególności do składania wniosków, wydawania pozwoleń oraz monitorowania przywozu, powinny być stosowane.

(2)

W ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) Wspólnota podjęła się otwarcia niektórych rocznych kontyngentów taryfowych na produkty objęte kodem CN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 i 0714 90 19 pochodzące z Indonezji, z Chińskiej Republiki Ludowej (Chiny), z innych umawiających się stron WTO innych niż Tajlandia oraz z niektórych państw niebędących członkami WTO. W ramach tych kontyngentów cło jest ograniczone do 6 % ad valorem. Kontyngenty te muszą zostać otwarte na wieloletniej podstawie i zarządzane przez Komisję.

(7)

W szczególności powinno zostać potwierdzone pochodzenie produktów poprzez uzależnienie wydania pozwolenia na przywóz od przedstawienia świadectwa pochodzenia wydanego przez zainteresowane państwo. Jednakże świadectwo pochodzenia nie powinno być wymagane dla produktów pochodzących z Chin.

(8) (3)

Niezbędne jest zachowanie systemu zarządzania, który gwarantuje, że jedynie produkty pochodzące z Indonezji i Chin mogą być przywożone z tytułu kontyngentów przyznanych tym krajom. W wyniku tego wydawanie pozwoleń na przywóz powinno nadal być uzależnione od przedstawienia pozwolenia na wywóz wydanego przez organy tych dwóch państw, którego wzór został przesłany Komisji. W odniesieniu do produktów pochodzących z Wietnamu, zgodnie

Ze względu na właściwe zarządzanie danymi ustaleniami dotyczącymi przywozu wnioski o pozwolenia na przywóz nie mogą obejmować ilości większej niż ta, która jest umieszczona na dokumencie poświadczającym załadunek i przesyłkę do Wspólnoty. W niektórych przypadkach maksymalna ilość na jeden wniosek również powinna zostać ustanowiona i powinno zostać zastrzeżone, że w żadnym przypadku wnioski nie mogą obejmować ilości większej niż ta, dla której zapewniono wymieniony wyżej dowód.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 13 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 29 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6554) (1)

 • Dz. U. L13 - 27 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IIa (wody WE), IV oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6541)

 • Dz. U. L13 - 24 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień konwencji z Aarhus w odniesieniu do wniosków o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej aktów administracyjnych

 • Dz. U. L13 - 18 z 200816.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) pod względem ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6306) (1)

 • Dz. U. L13 - 15 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L13 - 1 z 200816.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.