Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1565) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 4

U. L 141 z 2.6.2007, s. 63). (2) Dz.U. L 110 z 20.4.2001, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/32/WE. (3) Dz.U. L 284 z 16.10.2006, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/153/WE (Dz.U. L 67 z 7.3.2007, s. 13). (4) Dz.U. L 245 z 12.9.2002, s. 37. Decyzja zmieniona decyzją 2004/447/WE (Dz.U. L 155 z 30.4.2004, s. 65). (5) Dz.U. L 342 z 7.12.2006, s. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2007/153/WE.

L 136/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2008

Artykuł 2 Do dnia 31 grudnia 2008 r. specyfikacje europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS), załączone do niniejszej decyzji, zostaną uzupełnione w celu uwzględnienia zaktualizowanych specyfikacji dotyczących wspólnych testów i skorygowania ewentualnych błędów. Artykuł 3 Do dnia 31 grudnia 2008 r., i bez uszczerbku dla przepisów art. 7 dyrektywy 96/48/WE oraz art. 7 dyrektywy 2001/16/WE, państwa członkowskie informują Komisję, które z ich linii wyposażonych w ETCS są albo będą eksploatowane z uwzględnieniem specyfikacji obowiązkowych stosowanych przed wejściem w życie niniejszej decyzji. W tym samym terminie państwa członkowskie informują Komisję także o dacie, od której pociągi spełniające warunki

specyfikacji wskazanych w niniejszej decyzji mogą być eksploatowane na ich liniach ETCS. Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

24.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/13

ZAŁĄCZNIK „WYKAZ SPECYFIKACJI OBOWIĄZKOWYCH

Nr indeksu Nr referencyjny Nazwa dokumentu Wersja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification Celowo usunięty

5.0

UNISIG SUBSET-023 UNISIG SUBSET-026 UNISIG SUBSET-027 UNISIG SUBSET-033 UNISIG SUBSET-034 UNISIG SUBSET-035 UNISIG SUBSET-036 UNISIG SUBSET-037 Zastrzeżony 05E537 UNISIG SUBSET-039 UNISIG SUBSET-040 UNISIG SUBSET-041 ERA SUBSET-108 UNISIG SUBSET-044 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-046 UNISIG SUBSET-047 UNISIG SUBSET-048 UNISIG SUBSET-049 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-054 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-056 UNISIG SUBSET-057 UNISIG SUBSET-091

Glossary of terms and abbreviations System requirement specification FFFIS Juridical recorder-downloading tool FIS for man-machine interface FIS for the train interface Specific transmission module FFFIS FFFIS for Eurobalise EuroRadio FIS Offline key management FIS FIS for the RBC/RBC handover Dimensioning and engineering rules Performance requirements for interoperability Interoperability related consolidation on TSI annex A documents FFFIS for Euroloop subsystem

2.0.0 2.3.0 2.2.9 2.0.0 2.0.0 2.1.1 2.4.1 2.3.0

2.1.2 2.0.0 2.1.0 1.2.0 2.2.0

Radio infill FFFS Trackside-trainborne FIS for radio infill Trainborne FFFIS for radio infill Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0 2.0.0 2.0.0 2.0.0

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

STM FFFIS Safe time layer STM FFFIS Safe link layer Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.0 2.2.0 2.2.11

L 136/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2008

Nr indeksu

Nr referencyjny

Nazwa dokumentu

Wersja

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Zastrzeżony UNISIG SUBSET-102 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-094 EIRENE FRS EIRENE SRS A11T6001 12 ECC/DC(02)05

Reliability — availability requirements Test specification for interface “k” 1.0.0

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility GSM-R Functional requirements specification GSM-R System requirements specification (MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

2.0.0 7 15 12

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 52 z 200824.5.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 93 z 4.4.2008)

 • Dz. U. L136 - 46 z 200824.5.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 45 z 200824.5.2008

  Decyzja Rady 2008/389/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 43 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2259) (1)

 • Dz. U. L136 - 18 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1646) (1)

 • Dz. U. L136 - 9 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 268) (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200824.5.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L136 - 1 z 200824.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2008 z dnia 23 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.