Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1565) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 11

Strona 1 z 4
24.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1565)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/386/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W celu uwzględnienia porozumienia osiągniętego w ramach grup roboczych Europejskiej Agencji Kolejowej w zakresie podzbioru 108 należy uaktualnić załącznik A. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 96/48/WE oraz z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2001/16/WE Europejska Agencja Kolejowa jest odpowiedzialna za przygotowywanie przeglądu i aktualizacji TSI oraz formułowanie zaleceń dla Komitetu, o którym mowa w art. 21, w celu uwzględnienia postępu technicznego i potrzeb społecznych. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (6), Europejska Agencja Kolejowa zapewnia dostosowanie TSI do postępu technicznego, tendencji rynkowych i potrzeb społecznych oraz proponuje Komisji niezbędne jej zdaniem zmiany w TSI. W dniu 14 stycznia 2008 r. Europejska Agencja Kolejowa przyjęła zalecenie dotyczące wykazu specyfikacji obowiązkowych oraz wykazu specyfikacji o charakterze informacyjnym, zamieszczonych w specyfikacjach TSI dla systemów kolei konwencjonalnej i kolei dużych prędkości. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 21 dyrektywy 96/48/WE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

(6)

uwzględniając dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Decyzją Komisji 2006/679/WE (3) wprowadzono pierwszą specyfikację techniczną interoperacyjności („TSI”) dotyczącą interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

(8)

(2)

Decyzją Komisji 2002/731/WE (4) wprowadzono pierwszą specyfikację techniczną interoperacyjności („TSI”) dotyczącą podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości; decyzję tę uchylono i zastąpiono decyzją Komisji 2006/860/WE (5).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wykaz specyfikacji obowiązkowych oraz wykaz specyfikacji o charakterze informacyjnym, zamieszczone w załączniku A do specyfikacji TSI stanowiącej załącznik do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz w załączniku A do specyfikacji TSI załączonej do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, zastępuje się wykazem specyfikacji obowiązkowych oraz wykazem specyfikacji o charakterze informacyjnym, stanowiących załącznik do niniejszej decyzji.

(6) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

(3)

Decyzją 2007/153/WE dostosowano do postępu technicznego załącznik A do decyzji 2006/679/WE oraz do decyzji 2006/860/WE.

(1) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/32/WE (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 52 z 200824.5.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 93 z 4.4.2008)

 • Dz. U. L136 - 46 z 200824.5.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 45 z 200824.5.2008

  Decyzja Rady 2008/389/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 43 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2259) (1)

 • Dz. U. L136 - 18 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1646) (1)

 • Dz. U. L136 - 9 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 268) (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200824.5.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L136 - 1 z 200824.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2008 z dnia 23 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.