Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 46

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

Data ogłoszenia:2008-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 46

Strona 1 z 6
L 136/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2008

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, z jednej strony, i REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, zwana dalej „państwem przyjmującym”, z drugiej strony, razem zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — rezolucję 1778 (2007) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 25 września 2007 r., — wspólne działanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA), — fakt, że umowa ta nie będzie miała wpływu na prawa ani obowiązki Stron wynikające z umów międzynarodowych ani innych instrumentów ustanawiających międzynarodowe sądy i trybunały, w tym ze Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres zastosowania i definicje 1. Niniejsza umowa ma zastosowanie do sił działających pod przywództwem Unii Europejskiej oraz do ich personelu.

c) „dowódca sił UE” oznacza dowódcę w obszarze działań;

2. Niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie na terytorium państwa przyjmującego.

d) „sztab wojskowy UE” oznacza sztab wojskowy oraz jego oddziały, niezależnie od ich umiejscowienia, podlegające dowódcom wojskowym UE sprawującym dowództwo lub kontrolę wojskową nad operacją;

3.

Do celów niniejszej umowy:

e) „kontyngenty narodowe” oznaczają jednostki i oddziały należące do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz do innych państw biorących udział w operacji;

a) „siły działające pod przywództwem Unii Europejskiej (EUFOR)” oznaczają sztab wojskowy UE oraz kontyngenty narodowe biorące udział w operacji, ich wyposażenie oraz środki transportu; b) „operacja” oznacza przygotowanie, ustanowienie, wykonanie i wspieranie misji wojskowej w ramach mandatu wynikającego z rezolucji 1778 (2007) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 25 września 2007 r.;

f) „personel EUFOR-u” oznacza personel cywilny i wojskowy przydzielony EUFOR-owi, jak również personel rozlokowany w celu przygotowania operacji oraz personel pełniący misję z ramienia państwa wysyłającego lub instytucji UE w ramach operacji, i – o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej – znajdujący się na terytorium państwa przyjmującego, z wyjątkiem personelu lokalnego oraz personelu zatrudnionego przez międzynarodowych dostawców sprzętu i usług;

24.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/47

g) „personel lokalny” oznacza osoby zatrudnione będące obywatelami państwa przyjmującego lub mające w nim stałe miejsce pobytu;

podczas wjazdu, wyjazdu lub pobytu na terytorium państwa przyjmującego.

h) „obiekty” oznacza wszelkie pomieszczenia, kwatery oraz tereny niezbędne EUFOR-owi i personelowi EUFOR-u;

2. Personel EUFOR-u nie podlega przepisom państwa przyjmującego w zakresie rejestracji i kontroli cudzoziemców, jednak nie uzyskuje on prawa pobytu ani stałego zamieszkania na terytorium państwa przyjmującego.

i) „państwo wysyłające” oznacza państwo włączające swój kontyngent narodowy do EUFOR-u.

Artykuł 2 Przepisy ogólne 1. EUFOR i personel EUFOR-u przestrzegają praw i przepisów państwa przyjmującego i powstrzymują się od wszelkich działań i działalności niezgodnych z celami operacji.

3. EUFOR nie podlega obowiązkowi przedkładania wykazów ani innych dokumentów celnych dotyczących zasobów i środków transportu EUFOR-u służących wsparciu operacji, gdy zasoby te lub środki transportu wjeżdżają na terytorium państwa przyjmującego, przejeżdżają przez nie lub z niego wyjeżdżają; nie podlegają one również żadnym kontrolom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 136 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L136 - 52 z 200824.5.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/42/WE z dnia 3 kwietnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 93 z 4.4.2008)

 • Dz. U. L136 - 45 z 200824.5.2008

  Decyzja Rady 2008/389/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod przywództwem Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L136 - 43 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2259) (1)

 • Dz. U. L136 - 18 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1646) (1)

 • Dz. U. L136 - 11 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1565) (1)

 • Dz. U. L136 - 9 z 200824.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 268) (1)

 • Dz. U. L136 - 3 z 200824.5.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L136 - 1 z 200824.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 449/2008 z dnia 23 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.