Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 455/2008 z dnia 26 maja 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 752/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

Data ogłoszenia:2008-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 1

27.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 455/2008 z dnia 26 maja 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 752/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(5)

W celu wykonania Umowy, w dniu 30 maja 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 752/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy (3). Artykuł 10 ust. 4 Umowy stanowi, że w przypadku przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przed datą jej wygaśnięcia, Umowa wygasa, a limity ilościowe zostają zniesione od dnia przystąpienia. Ukraina została członkiem Światowej Organizacji Handlu w dniu 16 maja 2008 r. Z dniem tym rozporządzenie wprowadzające w życie umowę stało się bezprzedmiotowe. Dla celów przejrzystości niezbędne jest zatem uchylenie rozporządzenia (WE) nr 752/2007,

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Umowa o partnerstwie i współpracy (zwana dalej „UPW”) ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (1), weszła w życie dnia 1 marca 1998 r. Artykuł 22 ust. 1 UPW stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami tytułu III tej umowy, z wyjątkiem art. 14, oraz postanowieniami umowy w sprawie uzgodnień ilościowych. W dniu 18 czerwca 2007 r. Wspólnota Europejska i rząd Ukrainy zawarły taką umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (2), zwaną dalej „Umową”.

(7) (8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 752/2007. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2008 r. W imieniu Rady D. RUPEL Przewodniczący

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, s. 3. (2) Dz.U. L 178 z 6.7.2007, s. 24.

(3) Dz.U. L 178 z 6.7.2007, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 52 z 200827.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/391/WPZiB z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L137 - 25 z 200827.5.2008

  Regulamin nr 79 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układów kierowniczych

 • Dz. U. L137 - 13 z 200827.5.2008

  Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2008–2010)

 • Dz. U. L137 - 6 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L137 - 4 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2008 z dnia 23 maja 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L137 - 2 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2008 z dnia 26 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.