Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 13

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2008–2010)

Data ogłoszenia:2008-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 13

Strona 1 z 16
27.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

ZALECENIA

RADA

ZALECENIE RADY z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2008–2010) (2008/390/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 99 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając dyskusję Rady Europejskiej w dniach 13 i 14 marca 2008 r., a także mając na uwadze że, rezolucja w sprawie zalecenia Komisji została przyjęta przez Parlament Europejski,

NINIEJSZYM ZALECA: SEKCJA A POLITYKI MAKROEKONOMICZNE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA

i pieniężnej i powinny być ukierunkowane na osiągnięcie rzeczywistej oraz trwałej nominalnej konwergencji. Działaniom tym powinno sprzyjać uczestnictwo w mechanizmie kursu wymiany walut (ERM II), na właściwym etapie po przystąpieniu do tego mechanizmu. Zapewnienie mocnej pozycji budżetowej umożliwi pełne i symetryczne działanie automatycznych stabilizatorów budżetowych w trakcie cyklu, tak aby produkcja mogła ustabilizować się w okolicach poziomu potencjalnego. Przed państwami członkowskimi, które już osiągnęły mocną pozycję budżetową, stoi zadanie polegające na utrzymaniu tej sytuacji. Pozostałe państwa członkowskie muszą przyjąć wszelkie niezbędne środki naprawcze zmierzające do realizacji wyznaczonych średniookresowych celów budżetowych, w szczególności w sytuacji ewentualnego polepszenia warunków gospodarczych, co pozwoli uniknąć powadzenia polityk procyklicznych i zapewnić odpowiednie warunki dla pełnego funkcjonowania automatycznych stabilizatorów w ramach cyklu przed kolejnym pogorszeniem koniunktury gospodarczej. W szczególności zgodnie ze sprawozdaniem w sprawie reformy paktu stabilności i wzrostu, zatwierdzonym przez Radę Europejską dnia 22 marca 2005 r., państwa członkowskie strefy euro i państwa uczestniczące w ERM II, które nie osiągnęły jeszcze swoich średniookresowych celów budżetowych, powinny doprowadzić do rocznej korekty wyniku w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, wynoszącej 0,5 % PKB, co stanowi wartość odniesienia. W przypadku poszczególnych państw członkowskich średniookresowe cele budżetowe są zróżnicowane ze względu na różnorodność sytuacji gospodarczych i pozycji budżetowych oraz kierunek ich zmian. Zgodnie z reformą paktu stabilności i wzrostu z roku 2005 średniookresowe cele budżetowe zostaną poddane przeglądowi, tak aby lepiej uwzględniały obciążenie budżetu wynikające ze starzenia się społeczeństwa. Ponadto również zgodnie z reformą z roku 2005, wprowadzanie lub wzmacnianie krajowych zasad i instytucji budżetowych, w tym mechanizmów kontroli, może w sposób użyteczny uzupełniać pakt i wspierać realizację jego celów.

A.1. Polityki makroekonomiczne stwarzające warunki większego wzrostu i zatrudnienia Zapewnianie stabilności gospodarczej w celu zwiększenia zatrudnienia i potencjału wzrostu Skuteczne polityki makroekonomiczne oraz reformy strukturalne rynku towarowego, rynku pracy i rynku kapitałowego odgrywają istotną rolę we wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i w pełnym wykorzystaniu potencjału wzrostu. Przyczynić się do tego może polityka pieniężna przez dążenie do stabilności cen oraz, bez uszczerbku dla realizacji tego celu, przez wspieranie innych ogólnych polityk gospodarczych w dziedzinie wzrostu i zatrudnienia. W przypadku nowych państw członkowskich ważne będzie, aby polityki pieniężne i polityki w zakresie kursu walutowego przyczyniały się do osiągnięcia konwergencji. Systemy kursu walutowego stanowią istotną część całościowych ram polityki gospodarczej

L 137/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 137 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 52 z 200827.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/391/WPZiB z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L137 - 25 z 200827.5.2008

  Regulamin nr 79 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie układów kierowniczych

 • Dz. U. L137 - 6 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L137 - 4 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2008 z dnia 23 maja 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L137 - 2 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2008 z dnia 26 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L137 - 1 z 200827.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 455/2008 z dnia 26 maja 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 752/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.