Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 470/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

Data ogłoszenia:2008-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 1

30.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 470/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

z włączeniem sektora tytoniu do systemu płatności jednolitych – tymczasowa pomoc w odniesieniu do tytoniu miała być również wypłacana w tych samych latach. Rozporządzenie Rady (WE) nr 864/2004 (4) ostatecznie rozszerzyło stosowanie pomocy w odniesieniu do tytoniu na lata 2008 i 2009, nie wydłużając jednak odpowiednio okresu finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego poprzez zmniejszenie pomocy w odniesieniu do tytoniu. Działania te cieszą się dużym powodzeniem i stanowią pozytywny przykład współpracy między działaniami polityki w zakresie rolnictwa i polityki zdrowia. Aby zapewnić ciągłość tych działań oraz zważywszy, że finansowanie funduszu zawsze odbywało się poprzez przesunięcie środków pomocy w odniesieniu do tytoniu, właściwe jest przeniesienie do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego kwoty odpowiadającej 5 % pomocy w odniesieniu do tytoniu przyznanej na lata kalendarzowe 2008 i 2009. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1234/2007,

Na mocy art. 110j rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (2), ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego niektóre rozporządzenia, pomoc w odniesieniu do tytoniu przyznawana jest rolnikom produkującym surowiec tytoniowy w odniesieniu do lat zbiorów 2006–2009.

(4)

(2)

Artykuł 104 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (3) stanowi, że Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy jest finansowany, w odniesieniu do lat kalendarzowych 2006 i 2007, poprzez przesunięcie określonej kwoty pomocy w odniesieniu do tytoniu zgodnie z art. 110m rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Finansowanie Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego zawsze odbywało się poprzez przesunięcie części środków pomocy w odniesieniu do tytoniu. Podobne przesunięcie środków w latach kalendarzowych 2006 i 2007 zaproponowano początkowo w sytuacji, gdy okazało się, że – wraz

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 art. 110m otrzymuje brzmienie: „Artykuł 110m Przeniesienie Tytoniowego na rzecz Wspólnotowego Funduszu

(1) Opinia z dnia 20 maja 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 293/2008 (Dz.U. L 90 z 2.4.2008, s. 5). (3) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 361/2008 (Dz.U. L 121 z 7.5.2008, s. 1).

W roku kalendarzowym 2006 kwota równa 4 % i w roku kalendarzowym 2007 kwota równa 5 % pomocy przyznanej zgodnie z niniejszym rozdziałem przeznaczana jest na finansowanie działań informacyjnych w ramach Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2075/92.”.

(4) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, s. 48.

L 140/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2008

Artykuł 2 W rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 art. 104 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) w odniesieniu do lat kalendarzowych 2006, 2007, 2008 i 2009, zgodnie z art. 110m rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 35 z 200830.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/403/WPZiB z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/805/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L140 - 26 z 200830.5.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro (EBC/2008/3)

 • Dz. U. L140 - 22 z 200830.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w odniesieniu do szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. L140 - 19 z 200830.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa C 28/07 (ex NN 33/07), który Włochy zamierzały zrealizować na rzecz inwestycji w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 831) (1)

 • Dz. U. L140 - 17 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 16 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2008 z dnia 29 maja 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L140 - 15 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L140 - 13 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 11 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 9 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubożających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

 • Dz. U. L140 - 5 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu odniesienia (1)

 • Dz. U. L140 - 3 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.