Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa C 28/07 (ex NN 33/07), który Włochy zamierzały zrealizować na rzecz inwestycji w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 831) (1)

Data ogłoszenia:2008-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 19

Strona 1 z 2
30.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/19

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa C 28/07 (ex NN 33/07), który Włochy zamierzały zrealizować na rzecz inwestycji w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 831)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/400/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając uwagi otrzymane w odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 7 marca 2007 r. (D/50987) Komisja zwróciła się do włoskich władz o dostarczenie informacji na temat treści art. 4 ust. 4-bis ustawy nr 17/2007. Włoskie władze odpowiedziały pismem zarejestrowanym przez Komisję w dniu 19 marca 2007 r. (A/32387).

(3)

Pismem z dnia 10 lipca 2007 r. (4) Komisja poinformowała Włochy o swojej decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu w sprawie środka, o którym mowa w art. 4 ust. 4-bis ustawy nr 17/2007.

(4)

W dniu 26 lutego 2007 r. Włochy przyjęły ustawę nr 17/2007 (2), której art. 4 ust. 4-bis przewidywał przedłużenie obowiązywania programu pomocy regionalnej zakładającego automatyczne przyznawanie ulgi podatkowej z tytułu nowych inwestycji dokonanych w regionach objętych pomocą, zatwierdzonego przez Komisję w 2001 i 2002 r. (3) i którego okres obowiązywania upłynął w dniu 31 grudnia 2006 r.

Decyzja Komisji dotycząca wszczęcia procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5). Komisja zwróciła się do zainteresowanych osób o przekazanie uwag na temat omawianego środka.

(5)

Żadna z zainteresowanych osób nie przedstawiła uwag.

(6)

(1) Dz.U. C 187 z 10.8.2007, s. 13. (2) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr 47 z 26.2.2007. (3) Pomoc państwa N 646/A/00 „Ulgi podatkowe na inwestycje w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania” (Dz.U. C 149 z 19.5.2001, s. 11) oraz pomoc państwa N 324/02 „Ulga podatkowa na inwestycje w regionach kwalifikujących się do skorzystania z derogacji przewidzianej w art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu oraz na obszarach regionów Abruzzo i Molise kwalifikujących się do skorzystania z derogacji przewidzianej w art. 87 ust. 3 lit. c)” (Dz.U. C 239 z 4.10.2002, s. 2).

Pismem oznaczonym datą 24 lipca 2007 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 25 lipca 2007 r., Komisja została poinformowana o zamiarze zniesienia przedmiotowego środka przez włoskie władze. W dniu 9 października 2007 r. włoskie władze potwierdziły ten zamiar pocztą elektroniczną, przedstawiając projekt przepisów mających doprowadzić do zniesienia omawianego środka.

(4) Pismo Komisji nr C(2007) 3260 wersja ostateczna. (5) Dz.U. C 187 z 10.8.2007, s. 13.

L 140/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2008

(7)

W dniu 23 listopada 2007 r. Komisja zwróciła się do włoskich władz o przedstawienie ostatecznej wersji przyjętych przepisów znoszących ten środek. Włoskie władze przedstawiły ostateczną wersję przyjętych norm uchylających art. 4 ust. 4-bis ustawy nr 17/2007 pismem otrzymanym przez Komisję w dniu 15 stycznia 2008 r.

II. OPIS ŚRODKA POMOCY

2008 r. tekst art. 1 ust. 65 ustawy budżetowej na rok 2008 r. (2) uchylającego art. 4 ust. 4-bis ustawy nr 17 z dnia 26 lutego 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 35 z 200830.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/403/WPZiB z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/805/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L140 - 26 z 200830.5.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro (EBC/2008/3)

 • Dz. U. L140 - 22 z 200830.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w odniesieniu do szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. L140 - 17 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 16 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2008 z dnia 29 maja 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L140 - 15 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L140 - 13 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 11 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 9 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubożających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

 • Dz. U. L140 - 5 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu odniesienia (1)

 • Dz. U. L140 - 3 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L140 - 1 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 470/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.