Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro (EBC/2008/3)

Data ogłoszenia:2008-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 26

Strona 1 z 10
L 140/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2008

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro (EBC/2008/3) (2008/402/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 106 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), a w szczególności art. 16,

EBC odpowiada za wprowadzenie i utrzymywanie systemu zapewniającego, że zabezpieczone elementy banknotów euro mogą być dostarczane wyłącznie krajowym bankom centralnym strefy euro, krajowym bankom centralnym państw członkowskich przygotowujących się do przyjęcia euro (zależnie od decyzji Rady Prezesów), innym akredytowanym producentom oraz EBC. Niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w wytycznych EBC/2004/18 z dnia 16 września 2004 r. dotyczących dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 106 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 Statutu ESBC stanowią, że Europejski Bank Centralny (EBC) ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji banknotów euro we Wspólnocie. Prawo to obejmuje kompetencję do stosowania środków mających na celu ochronę integralności banknotów euro jako środka płatniczego. W celu utrzymania społecznego zaufania do banknotów euro jako środka płatniczego niezbędne jest określenie minimalnych reguł bezpieczeństwa w odniesieniu do produkcji, dokonywania innych czynności, składowania oraz transportu banknotów euro oraz ich składników, jak również innych materiałów i informacji wymagających zabezpieczenia, które w przypadku ich utraty, kradzieży lub ujawnienia mogłyby zagrozić integralności banknotów euro lub przyczynić się do produkcji fałszywych banknotów euro lub ich składników. Wszystkie podmioty uczestniczące w tych czynnościach powinny przestrzegać reguł bezpieczeństwa, których treść może być jednak różna w zależności od poszczególnych rodzajów działalności.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

(2)

Artykuł 1 Definicje Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają: a) „KBC” oznacza Krajowy Bank Centralny państwa członkowskiego, które przyjęło walutę euro; b) „przyszły KBC Eurosystemu” oznacza Krajowy Bank Centralny państwa członkowskiego, które nie przyjęło waluty euro, lecz wypełniło warunki dla przyjęcia euro i w stosunku do którego przyjęto decyzję o zniesieniu derogacji (zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu); c) „zabezpieczone elementy banknotów euro” oznaczają pierwszą serię banknotów euro, ich składniki oraz inne związane z nimi materiały i informacje wymagające zabezpieczenia, które w przypadku ich utraty, kradzieży lub ujawnienia mogłyby zagrozić integralności banknotów euro lub ułatwić produkcję fałszywych banknotów euro lub ich składników;

(1) Dz.U. L 320 z 21.10.2004, s. 21.

(3)

Niezbędne jest wprowadzenie procedury akredytacji bezpieczeństwa potwierdzającej przestrzeganie przez producentów reguł bezpieczeństwa, jak również procedur zapewniających ciągłość ich przestrzegania, a ponadto wprowadzenie różnych rodzajów konsekwencji w przypadku nieprzestrzegania reguł bezpieczeństwa. Konsekwencje takie obejmują środki, począwszy od udzielenia ostrzeżenia po cofnięcie akredytacji bezpieczeństwa, przy czym muszą być proporcjonalne do charakteru stwierdzonego naruszenia.

30.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/27

d) „reguły bezpieczeństwa” oznaczają merytoryczne reguły dotyczące nabywania zabezpieczonych elementów banknotów euro oraz każdej zabezpieczonej działalności związanej z euro, określone w odrębnym akcie prawnym EBC, wydawanym w odpowiednich odstępach czasowych; e) „nabywca” oznacza przedsiębiorcę, organizację lub krajowy bank centralny uczestniczących w określony sposób w charakterze nabywcy w zawieraniu umów dotyczących produkcji, dokonywaniu innych czynności czy składowaniu zabezpieczonych elementów banknotów euro; f) „miejsce produkcji” oznacza każde pomieszczenie, którego producent używa albo zamierza używać do produkcji zabezpieczonych elementów banknotów euro, dokonywania w odniesieniu do nich innych czynności (w tym ich niszczenia) lub ich składowania poprzedzającego transport do nabywcy albo – w określonych przypadkach – do specjalistycznego zakładu niszczenia; g) „zabezpieczona działalność związana z euro” oznacza każdą z następujących działalności: produkcję, składowanie lub transport zabezpieczonych elementów banknotów euro oraz dokonywanie w odniesieniu do nich innych czynności (w tym ich niszczenie); h) „producent” oznacza każdy podmiot biorący albo zamierzający brać udział w zabezpieczonej działalności związanej z euro, z wyjątkiem podmiotów biorących albo zamierzających brać udział wyłącznie w transporcie lub niszczeniu zabezpieczonych elementów banknotów euro, przy czym „akredytowany producent” oznacza producenta, któremu przyznano pełną akredytację bezpieczeństwa; i) „pełna akredytacja bezpieczeństwa” oznacza status, którego zakres określono w art. 3, przyznawany producentowi przez EBC dla określonej zabezpieczonej działalności związanej z euro dotyczącej określonego zabezpieczonego elementu banknotów euro; j) „naruszenie” oznacza przypadek, w którym właściwym przepisom reguł bezpieczeństwa nie odpowiadają: (i) środki bezpieczeństwa stosowane przez producenta w wykonaniu niniejszej decyzji; (ii) czynności podjęte przez akredytowanego producenta wykonującego zabezpieczoną działalność związaną z euro; lub (iii) czynności podjęte przez producenta posiadającego tymczasową akredytację bezpieczeństwa podejmującego przygotowania do wykonywania zabezpieczonej działalności związanej z euro; k) „inspekcja bezpieczeństwa” oznacza inspekcję zabezpieczonej działalności związanej z euro w celu oceny, czy środki bezpieczeństwa w miejscu produkcji odpowiadają zasadom bezpieczeństwa; oraz l) „tymczasowa akredytacja bezpieczeństwa” oznacza status, którego zakres określono w art. 4, przyznawany producentowi przez EBC, potwierdzający, że może on podjąć przygotowania do wykonywania określonej zabezpieczonej dzia-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 35 z 200830.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/403/WPZiB z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/805/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L140 - 22 z 200830.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w odniesieniu do szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. L140 - 19 z 200830.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa C 28/07 (ex NN 33/07), który Włochy zamierzały zrealizować na rzecz inwestycji w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 831) (1)

 • Dz. U. L140 - 17 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 16 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2008 z dnia 29 maja 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L140 - 15 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L140 - 13 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 11 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 9 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubożających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

 • Dz. U. L140 - 5 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu odniesienia (1)

 • Dz. U. L140 - 3 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L140 - 1 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 470/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.