Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu odniesienia (1)

Data ogłoszenia:2008-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/7

ZAŁĄCZNIK Szczegółowe wymogi dla szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2 Poziom szczegółowości, według którego mają być przekazywane indywidualne zmienne, jest taki sam, jak poziom określony w sekcjach f) odpowiednio załączników A, B, C i D do rozporządzenia (WE) nr 1165/98 (zwanego dalej „rozporządzeniem KS”). Forma, w jakiej mają być przekazywane indywidualne zmienne, jest taka sama, jak ta określona w sekcjach d) odpowiednio załączników A, B, C i D do rozporządzenia KS. Poniższa tabela wskazuje pierwszy okres odniesienia, za który należy przekazać indywidualne zmienne według NACE Rev. 2. Wszystkie daty zostały zapisane w formacie mm/rrrr dla danych miesięcznych oraz kw/rrrr dla danych kwartalnych. Zwłaszcza w załączniku D (Pozostałe usługi) rozporządzenia KS wprowadzenie NACE Rev. 2 wymaga dostępności bardziej szczegółowych danych niż te wymagane w poprzednim NACE lub danych dotyczących indywidualnych działań nieobjętych ST przed wprowadzeniem NACE Rev. 2. W takich przypadkach, w których dodatkowo nie jest możliwe opracowanie danych szacunkowych dobrej jakości, zainteresowane państwa członkowskie mogą wybrać pierwszy okres odniesienia po 2000 r., pod warunkiem uprzedniej zgody ze strony Komisji (Eurostatu).

Zmienna

Nazwa

Pierwszy okres odniesienia

PRZEMYSŁ A-110 A-120 A-121 A-122 Produkcja Obrót Obrót krajowy Obrót niekrajowy 01/2000 01/2000 01/2000 01/2000 01/2005 z podziałem na: strefę euro – obszar poza strefą euro 01/2000 01/2000 01/2000 01/2005 z podziałem: na strefę euro – obszar poza strefą euro Q1/2000 Q1/2000 Q1/2000 01/2000 01/2000 01/2000 01/2005 z podziałem na: strefę euro – obszar poza strefą euro 01/2006 BUDOWNICTWO B-110 B-115 B-116 B-210 B-220 B-230 Produkcja Produkcja budownictwa Produkcja inżynierii lądowej i wodnej Liczba pracowników najemnych Przepracowane godziny Wynagrodzenia i płace brutto 01/2005 dla danych miesięcznych Q1/2000 dla danych kwartalnych 01/2005 dla danych miesięcznych Q1/2000 dla danych kwartalnych 01/2005 dla danych miesięcznych Q1/2000 dla danych kwartalnych Q1/2000 Q1/2000 Q1/2000

A-130 A-131 A-132

Otrzymane nowe zamówienia Nowe zamówienia krajowe Nowe zamówienia niekrajowe

A-210 A-220 A-230 A-310 A-311 A-312

Liczba zatrudnionych osób Przepracowane godziny Wynagrodzenia i płace brutto Ceny produkcji Ceny produkcji rynku krajowego Ceny produkcji rynku niekrajowego

A-340

Ceny importowe

L 140/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2008

Zmienna

Nazwa

Pierwszy okres odniesienia

B-320 B-321 B-322 B-411 B-412

Koszty budowlane Koszty materiałowe Koszt pracy Pozwolenia na budowę: liczba budynków mieszkalnych Pozwolenia na budowę: metry kwadratowe powierzchni użytkowej lub alternatywna miara wielkości HANDEL DETALICZNY I NAPRAWY

Q1/2000 Q1/2000 Q1/2000 Q1/2000 Q1/2000

C-120 C-210 C-330 C-123

Obrót Liczba pracowników najemnych Deflator sprzedaży Wielkość sprzedaży POZOSTAŁE USŁUGI

01/2000 Q1/2000 01/2000 01/2000

D-120 D-210 D-310

Obrót Liczba pracowników najemnych Ceny produkcji

Q1/2000 Q1/2000 Q1/2006

Okres odniesienia, jaki ma być stosowany dla indywidualnych zmiennych, jest taki sam, jak ten określony w sekcjach e) odpowiednio załączników A, B, C i D do rozporządzenia KS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 35 z 200830.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/403/WPZiB z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/805/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L140 - 26 z 200830.5.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro (EBC/2008/3)

 • Dz. U. L140 - 22 z 200830.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w odniesieniu do szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. L140 - 19 z 200830.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa C 28/07 (ex NN 33/07), który Włochy zamierzały zrealizować na rzecz inwestycji w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 831) (1)

 • Dz. U. L140 - 17 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 16 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2008 z dnia 29 maja 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L140 - 15 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L140 - 13 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 11 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 9 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubożających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

 • Dz. U. L140 - 3 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L140 - 1 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 470/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.