Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubożających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

Data ogłoszenia:2008-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 9

30.5.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 473/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubożających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2037/2000.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 6 ust. 5,

(5)

Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1214/2007 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tej samej daty.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

(1)

W nomenklaturze scalonej na 2007 r., ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1214/2007 (3), zmieniono kody nomenklatury scalonej (kody CN) w odniesieniu do niektórych substancji i produktów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubożające warstwę ozonową zawiera odniesienia do niektórych kodów CN, które zostały zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1214/2007. Załącznik ten należy zatem odpowiednio dostosować. Biorąc pod uwagę ilość zmian, które należy wprowadzić, ze względu na przejrzystość właściwe jest zastąpienie go w całości.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją Komisji 2007/540/WE (Dz.U. L 198 z 31.7.2007, s. 35). (2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 360/2008 (Dz.U. L 111 z 23.4.2008, s. 9). (3) Dz.U. L 286 z 31.10.2007, s. 1.

L 140/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV Grupy, kody Nomenklatury Scalonej (*) i opisy substancji określonych w Załącznikach I oraz III

Grupa Kod CN Opis

Grupa I

2903 41 00 2903 42 00 2903 43 00 2903 44 10 2903 44 90

Trichlorofluorometan Dichlorodifluorometan Trichlorotrifluoroetany Dichlorotetrafluoroetany Chloropentafluoroetan Chlorotrifluorometan Pentachlorofluoroetan Tetrachlorodifluoroetany Heptachlorofluoropropany Heksachlorodifluoropropany Pentachlorotrifluoropropany Tetrachlorotetrafluoropropany Trichloropentafluoropropany Dichloroheksafluoropropany Chloroheptafluoropropany Bromochlorodifluorometan Bromotrifluorometan Dibromotetrafluoroetany Tetrachlorek węgla 1,1,1-trichloroetan (metylochloroform) Bromometan (bromek metylu) Hydrobromofluorometany, -etany lub -propany Chlorodifluorometan (HCFC-22) 1,1-dichloro-1-fluoroetan (HCFC-141b) Inne hydrochlorofluorometany, -etany lub -propany (HCFC) Bromochlorometan Mieszaniny zawierające chlorofluorowęglowodory (CFC), również zawierające wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC) Mieszaniny zawierające bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan lub dibromotetrafluoroetany Mieszaniny zawierające bromofluorowęglowodory (HBFC) Mieszaniny zawierające wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), również zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające chlorofluorowęglowodorów (CFC) Mieszaniny zawierające tetrachlorek węgla Mieszaniny zawierające 1,1,1-trichloretan (metylochloroform) Mieszaniny zawierające bromometan (bromek metylu) lub bromochlorometan

Grupa II

2903 45 10 2903 45 15 2903 45 20 2903 45 25 2903 45 30 2903 45 35 2903 45 40 2903 45 45 2903 45 50 2903 45 55

Grupa III

2903 46 10 2903 46 20 2903 46 90

Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII

2903 14 00 2903 19 10 2903 39 11 2903 49 30 2903 49 11 2903 49 15 2903 49 19

Grupa IX Mieszaniny

ex 2903 49 80 3824 71 00

3824 72 00 3824 73 00 3824 74 00

3824 75 00 3824 76 00 3824 77 00

(*) Znacznik »ex« przed kodem oznacza, że w ramach wymienionej podpozycji mogą być ujęte również inne substancje oprócz określonych w kolumnie »Opis«.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 140 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 35 z 200830.5.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/403/WPZiB z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/805/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L140 - 26 z 200830.5.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro (EBC/2008/3)

 • Dz. U. L140 - 22 z 200830.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny w odniesieniu do szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. L140 - 19 z 200830.5.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa C 28/07 (ex NN 33/07), który Włochy zamierzały zrealizować na rzecz inwestycji w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 831) (1)

 • Dz. U. L140 - 17 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 478/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 16 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 477/2008 z dnia 29 maja 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L140 - 15 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 476/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L140 - 13 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 475/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 11 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 5 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu odniesienia (1)

 • Dz. U. L140 - 3 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 471/2008 z dnia 29 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L140 - 1 z 200830.5.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 470/2008 z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.