Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu alfa-cyklodekstryny jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1954)

Data ogłoszenia:2008-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 12

Strona 1 z 2
L 146/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 maja 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu alfa-cyklodekstryny jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1954)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2008/413/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z tym w dniu 28 października 2006 r. skonsultowano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

(6)

W dniu 6 lipca 2007 r. EFSA przyjął „Opinię panelu naukowego ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii, wydaną na wniosek Komisji, dotyczącą bezpieczeństwa alfa-cyklodekstryny”.

W dniu 12 października 2004 r. przedsiębiorstwo Wacker Chemie zwróciło się z wnioskiem do właściwych organów Belgii o wprowadzenie do obrotu alfa-cyklodekstryny jako nowego składnika żywności. W dniu 29 czerwca 2005 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Belgii wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że spożycie alfa-cyklodekstryny nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Dnia 28 września 2005 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu sześćdziesięciu dni, o którym mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania do obrotu przedmiotowego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu.

(7)

W opinii tej panel stwierdził, że proponowane poziomy stosowania oraz przewidywane użycie nie budzą żadnych obaw pod względem bezpieczeństwa.

(2)

(8)

Na podstawie oceny naukowej ustalono, że alfa-cyklodekstryna spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(9)

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Alfa-cyklodekstryna określona w załączniku może zostać wprowadzona do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności.

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

5.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/13

Artykuł 2 Określenie „alfa-cyklodekstryna” lub „α-cyklodekstryna” powinno być umieszczone w wykazie składników żywności, które je zawierają. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Wacker, Consortium für elektrochemische Industrie GmbH, Zielstattstrasse 20, D–81379 Monachium.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 146/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2008

ZAŁĄCZNIK SPECYFIKACJE ALFA-CYKLODEKSTRYNY Synonimy α-cyklodekstryna, α-dekstryna, cykloheksamyloza, cyklomaltoheksaoza, α-cykloamyloza Definicja Sacharyd cykliczny niewykazujący właściwości redukcyjnych składający się z 6 członów D-gluko-piranozolowych połączonych wiązaniami typu α 1,4, wytwarzany w wyniku działania glukozylotransferazy cyklodekstryny (CGTaza, WE 2.4.1.19) na skrobię hydrolizowaną. Odzyskiwanie i oczyszczanie alfa-cyklodekstryny może być przeprowadzane przy użyciu następujących procedur: strącanie kompleksu alfa-cyklodekstryny 1-dekanolem, rozpuszczanie w wodzie przy podwyższonej temperaturze oraz strącanie powtórne, odpędzanie z parą wodną czynnika kompleksowego i krystalizacja alfa-cyklodekstryny z roztworu; lub chromatografia opierająca się na wymianie jonowej czy filtracji żelowej, a następnie krystalizacja alfa-cyklodekstryny z oczyszczonego roztworu macierzystego; lub metody rozdzielania membranowego, takie jak ultrafiltracja i osmoza odwrócona. Nazwa chemiczna cykloheksamyloza Numer CAS 10016-20-3 Wzór chemiczny (C6H10O5)6 Wzór strukturalny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 19 z 20085.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329) (1)

 • Dz. U. L146 - 17 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2169)

 • Dz. U. L146 - 16 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy na Cyprze w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1974)

 • Dz. U. L146 - 9 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1501/95 i rozporządzenie (WE) nr 800/1999 w zakresie warunków przyznawania refundacji wywozowych na produkty rolne

 • Dz. U. L146 - 7 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L146 - 3 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Czarnogóry i ustanawiające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L146 - 1 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.