Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy na Cyprze w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1974)

Data ogłoszenia:2008-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 16

L 146/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy na Cyprze w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1974)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2008/414/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty 1. Można przyznać Cyprowi wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie na środki, o których mowa w art. 11 ust. 4 lit. a) ppkt (i)–(iv) i lit. b) decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2007 r. w celu zwalczania pryszczycy. 2. Wkład finansowy Wspólnoty stanowi 60 % wydatków kwalifikujących się do finansowania wspólnotowego, jak określono w ust. 1. Jest on wypłacany zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 349/2005. Artykuł 2 Zasady wypłaty wkładu finansowego Wypłaca się pierwszą transzę w wysokości 185 000 EUR jako część wkładu finansowego Wspólnoty, o którym mowa w art. 1. Artykuł 3 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej.

W 2007 r. na Cyprze wystąpiły ogniska pryszczycy. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w kwalifikowalne wydatki poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków służących zwalczaniu choroby, zgodnie z decyzją 90/424/EWG. Wypłata wkładu finansowego Wspólnoty w ramach środków zwalczania pryszczycy podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (2). Ostateczne szacunkowe podsumowanie kosztów poniesionych w celu zwalczania choroby zostało przedstawione przez Cypr w dniu 7 stycznia 2008 r. Władze Cypru całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 11 ust. 2 decyzji Rady 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2008 r.

(6)

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 19 z 20085.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329) (1)

 • Dz. U. L146 - 17 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2169)

 • Dz. U. L146 - 12 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu alfa-cyklodekstryny jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1954)

 • Dz. U. L146 - 9 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1501/95 i rozporządzenie (WE) nr 800/1999 w zakresie warunków przyznawania refundacji wywozowych na produkty rolne

 • Dz. U. L146 - 7 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L146 - 3 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Czarnogóry i ustanawiające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L146 - 1 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.