Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2169)

Data ogłoszenia:2008-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 17

5.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2169)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/415/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W 2007 r. w Zjednoczonym Królestwie wystąpiły ogniska ptasiej grypy. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie. W celu zwalczenia tych przypadków Zjednoczone Królestwo podjęło środki, o których mowa w art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 3a ust. 1,

(5)

Władze Zjednoczonego Królestwa całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 3 i 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG oraz w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W decyzji 90/424/EWG ustalone są procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 3a tej decyzji państwa członkowskie mogą otrzymać wkład finansowy na pokrycie kosztów określonych środków służących zwalczaniu ptasiej grypy.

W dniu 13 grudnia 2007 r. władze Zjednoczonego Królestwo przedłożyły Komisji informacje dotyczące poniesionych kosztów, a następnie przesyłały wszystkie niezbędne informacje dotyczące kosztów związanych z odszkodowaniami i wydatkami operacyjnymi.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

W art. 3a ust. 3 decyzji 90/424/EWG ustalono zasady dotyczące wartości procentowej kosztów poniesionych przez państwa członkowskie, która może zostać pokryta w ramach wkładu finansowego Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (2), po zmianie decyzji 90/424/EWG przez decyzję 2006/53/WE (3) nie obejmuje już grypy ptaków. Niezbędne jest zatem wyraźne zaznaczenie w niniejszej decyzji, że przyznanie wkładu finansowego Zjednoczonemu Królestwu jest uzależnione od przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 349/2005.

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Zjednoczonego Królestwa 1. Można przyznać Zjednoczonemu Królestwu wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2007 r. w celu zwalczania ptasiej grypy.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12. (3) Dz.U. L 29 z 2.2.2006, s. 37.

2. Do celów niniejszej decyzji art. 2–5, art. 7–8, art. 9 ust. 2–4 i art. 10 rozporządzenia (WE) nr 349/2005 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian.

L 146/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2008

Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 19 z 20085.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329) (1)

 • Dz. U. L146 - 16 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy na Cyprze w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1974)

 • Dz. U. L146 - 12 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu alfa-cyklodekstryny jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1954)

 • Dz. U. L146 - 9 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1501/95 i rozporządzenie (WE) nr 800/1999 w zakresie warunków przyznawania refundacji wywozowych na produkty rolne

 • Dz. U. L146 - 7 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L146 - 3 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Czarnogóry i ustanawiające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L146 - 1 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.