Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 19

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 19

Strona 1 z 6
5.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/19

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/416/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

publicznym i prywatnym i od ich lepszego współdziałania. Czynne zaangażowanie publicznych organizacji badawczych w zarządzanie własnością intelektualną i transfer wiedzy ma fundamentalne znaczenie dla osiągania korzyści społeczno-ekonomicznych oraz dla mobilizowania studentów i naukowców do udziału w badaniach, a także przyciągania nowych środków finansowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 165,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W trakcie wznowienia strategii lizbońskiej w 2005 r. głowy państw i rządów podkreśliły kluczową rolę, jaką odegrać może lepsze powiązanie publicznych instytucji badawczych, w tym uczelni wyższych, i przemysłu dla poprawy obiegu i wykorzystania idei w dynamicznym społeczeństwie opartym na wiedzy oraz w zwiększaniu konkurencyjności i dobrobytu.

(5)

(2)

Należy podjąć wysiłki mające na celu bardziej skuteczne osiąganie korzyści społeczno-ekonomicznych z wiedzy. W związku z tym publiczne organizacje badawcze muszą rozpowszechniać wyniki badań finansowanych ze środków publicznych oraz bardziej skutecznie je wykorzystywać w celu przełożenia ich na nowe produkty i usługi. Środki, za pomocą których można zrealizować ten cel, obejmują w szczególności współpracę między uczelniami a przemysłem (działania badawcze realizowane we współpracy lub na zlecenie, prowadzone lub finansowane wspólnie z sektorem prywatnym), udzielanie licencji i tworzenie przedsiębiorstw typu spin-off.

Państwa członkowskie podjęły w ostatnich latach inicjatywy mające na celu ułatwienie transferu wiedzy na poziomie krajowym, jednakże znaczne różnice występujące między krajowymi ramami regulacyjnymi, strategiami politycznymi i praktykami, a także zróżnicowane normy zarządzania własnością intelektualną obowiązujące w publicznych organizacjach badawczych uniemożliwiają lub utrudniają ponadnarodowy transfer wiedzy w Europie i urzeczywistnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W związku z komunikatem Komisji z 2007 r. (1) określającym podeście do wspólnych europejskich ram w zakresie transferu wiedzy, Rada Europejska zwróciła się w czerwcu 2007 r. do Komisji o opracowanie, w formie zalecenia dla państw członkowskich, wytycznych dotyczących zarządzania własnością intelektualną przez publiczne organizacje badawcze.

(6)

(3)

Efektywne wykorzystywanie wyników badań finansowanych ze środków publicznych zależy od właściwego zarządzania własnością intelektualną (tj. wiedzą w najszerszym tego słowa znaczeniu, obejmującą np. wynalazki, oprogramowanie, bazy danych i mikroorganizmy niezależnie od tego, czy są one chronione instrumentami prawnymi takimi, jak patenty), od rozwoju kultury przedsiębiorczości i związanych z nią umiejętności w publicznych organizacjach badawczych, a także od lepszej komunikacji pomiędzy sektorem

(7)

Zalecenie to ma na celu wyposażenie państw członkowskich i ich regionów w polityczne wytyczne dla opracowania lub zaktualizowania krajowych wytycznych i ram, a także wyposażenie publicznych organizacji badawczych w Kodeks postępowania, w celu poprawy sposobu zarządzania własnością intelektualną i transferem wiedzy przez publiczne instytucje badawcze.

(1) COM(2007) 182.

L 146/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 17 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2169)

 • Dz. U. L146 - 16 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy na Cyprze w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1974)

 • Dz. U. L146 - 12 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu alfa-cyklodekstryny jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1954)

 • Dz. U. L146 - 9 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1501/95 i rozporządzenie (WE) nr 800/1999 w zakresie warunków przyznawania refundacji wywozowych na produkty rolne

 • Dz. U. L146 - 7 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L146 - 3 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Czarnogóry i ustanawiające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L146 - 1 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.