Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Czarnogóry i ustanawiające zarządzanie nimi

Data ogłoszenia:2008-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 3

Strona 1 z 3
5.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 497/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Czarnogóry i ustanawiające zarządzanie nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 140/2008 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólne zarządzanie powinno zapewniać wszystkim importerom z obszaru Wspólnoty równy i stały dostęp do kontyngentów taryfowych oraz nieprzerwane stosowanie stawek ustalonych dla kontyngentów w odniesieniu do przywozu wszystkich przedmiotowych produktów na obszar wszystkich państw członkowskich do momentu wyczerpania kontyngentów. W celu zapewnienia efektywności systemu państwa członkowskie powinny zostać upoważnione do obciążania kontyngentów ilościami towarów odpowiadającymi rzeczywistemu przywozowi. Wymagana jest ścisła współpraca między państwami członkowskimi a Komisją, a ta ostatnia musi mieć w szczególności możliwość monitorowania stopnia wykorzystania kontyngentów oraz odpowiedniego informowania państw członkowskich. Z uwagi na szybkość i skuteczność komunikacja między państwami członkowskimi a Komisją powinna odbywać się w miarę możliwości drogą elektroniczną.

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony („układ o stabilizacji i stowarzyszeniu”), został podpisany w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. Trwa proces ratyfikacji układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

(6)

(2)

Dnia 15 października 2007 r. zawarto Umowę przejściową dotyczącą handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (2) („umowa przejściowa”), która została zatwierdzona decyzją Rady 2007/855/WE z dnia 15 października 2007 r. (3) Umowa przejściowa przewiduje szybkie wejście w życie przepisów układu o stabilizacji i stowarzyszeniu odnoszących się do handlu i kwestii związanych z handlem. Wchodzi ona w życie dnia 1 stycznia 2008 r.

Kontyngentami otwartymi niniejszym rozporządzeniem należy zatem zarządzać zgodnie z systemem zarządzania preferencjami taryfowymi w ramach kontyngentów taryfowych przeznaczonych do wykorzystania w porządku chronologicznym dat przyjęcia zgłoszeń celnych określonym w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4).

(7)

(3)

Umowa przejściowa i układ o stabilizacji i stowarzyszeniu przewidują, że niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Czarnogóry mogą być przywożone do Wspólnoty w granicach wspólnotowych kontyngentów taryfowych po obniżonej lub zerowej stawce celnej.

Zgodnie z układem o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umową przejściową, począwszy od dnia 1 stycznia czwartego roku następującego po wejściu w życie umowy przejściowej, należy zwiększyć wielkości kontyngentów taryfowych na przetworzone lub zakonserwowane sardynki oraz na przetworzone lub zakonserwowane sardele do 250 ton, pod warunkiem że całkowita ilość poprzedniego kontyngentu taryfowego została wykorzystana w co najmniej 80 % do dnia 31 grudnia odnośnego roku. Ewentualne zwiększone wielkości kontyngentów mają zastosowanie do czasu uzgodnienia innych rozwiązań przez strony układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowy przejściowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 19 z 20085.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329) (1)

 • Dz. U. L146 - 17 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2169)

 • Dz. U. L146 - 16 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy na Cyprze w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1974)

 • Dz. U. L146 - 12 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu alfa-cyklodekstryny jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1954)

 • Dz. U. L146 - 9 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1501/95 i rozporządzenie (WE) nr 800/1999 w zakresie warunków przyznawania refundacji wywozowych na produkty rolne

 • Dz. U. L146 - 7 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L146 - 1 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.