Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1501/95 i rozporządzenie (WE) nr 800/1999 w zakresie warunków przyznawania refundacji wywozowych na produkty rolne

Data ogłoszenia:2008-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 9

Strona 1 z 3
5.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 499/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1501/95 i rozporządzenie (WE) nr 800/1999 w zakresie warunków przyznawania refundacji wywozowych na produkty rolne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w sprawie wspólnych szczegółowych zasad stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (3). W związku z tym wskazane jest dostosowanie tego rozporządzenia w celu ustanowienia warunków, o których mowa w art. 167 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 63,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 167 i art. 170 w związku z art. 4,

Rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków drobiu, jaj, wieprzowiny i ryżu umożliwiły korzystanie z refundacji wywozowych w przypadku produktów niepochodzących ze Wspólnoty, które zostały przywiezione a następnie wywiezione niewystarczająco przetworzone w rozumieniu art. 24 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4). Refundacje w takim przypadku ograniczały się do zapłaconych należności celnych przywozowych, a eksporter musiał dodatkowo wykazać, że produkty przywożone i wywożone są tożsame. W związku z tym, że stosowanie tego przepisu jest uciążliwe i mało praktyczne, a także mając na względzie uproszczenie i harmonizację należy zrezygnować z jego utrzymania.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Zgodnie z art. 162 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 produkty wymienione w tym artykule wywożone w postaci produktów przetworzonych lub bez dalszego przetworzenia kwalifikują się do refundacji wywozowych jeśli spełniają szczegółowe warunki określone w art. 167 wspomnianego rozporządzenia. Ponadto art. 167 ust. 7 rozporządzenia (WE) 1234/2007 stanowi, że Komisja może ustanowić dalsze warunki przyznawania refundacji wywozowych w odniesieniu do jednego produktu lub większej liczby produktów. Warunki te obecnie są określone w rozporządzeniach Rady w sprawie jednolitej organizacji rynku w sektorach wymienionych w art. 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Ze względu na uchylenie tych przepisów w art. 201 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 należy ustanowić przepisy horyzontalne obowiązujące od dnia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 określonego w art. 204 tego rozporządzenia.

Pochodzenie wspólnotowe jako kryterium kwalifikowalności w zakresie refundacji wywozowych jest ważnym zabezpieczeniem przed nadużyciami budżetu wspólnotowego. W szczególności ma ono na celu zapobieganie zakłóceniom w handlu spowodowanym przywozem towarów bez zamiaru wprowadzenia ich na rynek unijny, a motywowanym jedynie możliwością uzyskania refundacji przy ich wywozie. Zabezpieczenie to stosuje się w odniesieniu do zbóż, ryżu, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego, i należy je utrzymać. W interesie ciągłej ochrony budżetu wspólnotowego przed nadużyciami niezbędne jest ustanowienie horyzontalnego przepisu dotyczącego wszystkich sektorów wymienionych w art. 162 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(5)

(2)

Przepisy horyzontalne już istnieją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r.

W odniesieniu do cukru, w celu zapewnienia strumienia dostaw do zakładów rafinacyjnych na terenie Wspólnoty, w ramach kolejnych wspólnych organizacji rynku cukru wprowadzono specjalne umowę preferencyjną w zakresie dostępu do rynku wspólnotowego, pozwalającą przemysłowi rafinacyjnemu na przywóz na specjalnych warunkach pewnych ilości surowego cukru trzcinowego pochodzącego z krajów AKP, będących stroną protokołu 3 do

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 361/2008 (Dz.U. L 121 z 7.5.2008, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 146 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 19 z 20085.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329) (1)

 • Dz. U. L146 - 17 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2169)

 • Dz. U. L146 - 16 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy na Cyprze w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1974)

 • Dz. U. L146 - 12 z 20085.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu alfa-cyklodekstryny jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1954)

 • Dz. U. L146 - 7 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L146 - 3 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 497/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Czarnogóry i ustanawiające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L146 - 1 z 20085.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.