Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu z Brazylii świeżego mięsa pochodzącego z bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 28) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 33

Strona 1 z 2
18.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu z Brazylii świeżego mięsa pochodzącego z bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 28)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/61/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z bydła; gospodarstwa takie muszą zostać objęte audytami i inspekcjami, z których pełne sprawozdania udostępniane są Komisji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 pkt 1 i 4 oraz art. 9 ust. 4,

Służby Komisji dokonują w ramach działań Biura ds. Żywności i Weterynarii w krajach trzecich inspekcji, których celem jest weryfikowanie, czy umieszczone w wykazie gospodarstwa spełniają wymogi dotyczące przywozu do Unii Europejskiej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Decyzja Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1979 r. ustalająca wykaz krajów trzecich lub części krajów trzecich oraz ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) stanowi, że przywóz tych zwierząt i mięsa musi spełniać wymagania ustanowione w odpowiednich wzorach świadectw opracowanych zgodnie z tą decyzją.

Po wcześniejszym poinformowaniu Komisji tymczasowy wykaz gospodarstw może zostać zweryfikowany z uwzględnieniem wyników tych inspekcji. Wykaz zatwierdzonych gospodarstw powinien zostać podany do publicznej wiadomości do celów informacyjnych poprzez zintegrowany skomputeryzowany system weterynaryjny TRACES.

(6)

(2)

Od 2003 r. misje Komisji w Brazylii odnotowują niedociągnięcia w odniesieniu do spełniania wymogów dotyczących przywozu do Wspólnoty mięsa pochodzącego z bydła. Brazylia została poinformowana o niektórych z tych niedociągnięć, jednak ostatnie misje Komisji wykazały poważne przypadki niezgodności w zakresie rejestracji gospodarstw, identyfikacji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania, a także nieprzestrzeganie wcześniejszych zobowiązań do przedsięwzięcia odpowiednich środków naprawczych.

Konieczne jest zaznaczenie w wykazie krajów trzecich dopuszczonych do wywozu świeżego mięsa do Wspólnoty w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG, że do przywozu do Wspólnoty może zostać dopuszczone wyłącznie świeże odkostnione i dojrzałe mięso pochodzące z bydła, uzyskane ze zwierząt ubitych po dacie wejścia w życie niniejszej decyzji, ponieważ nowe wymogi dotyczące zatwierdzonych gospodarstw mogą być zagwarantowane tylko w odniesieniu do takiego mięsa. Równocześnie należy poprawić błąd w tej tabeli.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz krajów trzecich w części 1 załącznika II i wzór świadectwa „BOV” w części 2 załącznika II do decyzji 79/542/EWG.

(3)

Zgoda na dalszy przywóz może być wydana tylko na bezpiecznych zasadach, tj. poprzez wzmocnienie kontroli i nadzoru nad gospodarstwami, z których pozyskiwane są zwierzęta kwalifikujące się do wywozu do Wspólnoty oraz poprzez opracowanie przez Brazylię tymczasowego wykazu takich gospodarstw; konieczne jest udzielenie gwarancji, że gospodarstwa te całkowicie spełniają wymagania w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty świeżego odkostnionego i dojrzałego mięsa pochodzącego

(8)

Aby uniknąć zakłóceń w handlu, przesyłki świeżego odkostnionego i dojrzałego mięsa pochodzącego z bydła, zatwierdzone i wysłane przed wejściem w życie niniejszej decyzji, powinny być dopuszczone przez określony czas do przywozu do Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 32 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/548/WE w zakresie usunięcia pewnych typów łączy dzierżawionych z minimalnego zestawu łączy dzierżawionych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6635) (1)

 • Dz. U. L15 - 29 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 sierpnia 2006 r., 1 września 2006 r., 1 października 2006 r., 1 listopada 2006 r., 1 grudnia 2006 r. i 1 stycznia 2007 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia do UE

 • Dz. U. L15 - 28 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2007 r. zezwalająca na zakwaszanie moszczu gronowego i wina produkowanych w strefach uprawy winorośli B w Austrii w roku winiarskim 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5615)

 • Dz. U. L15 - 25 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L15 - 22 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2008 r.

 • Dz. U. L15 - 20 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L15 - 16 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L15 - 15 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L15 - 13 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L15 - 5 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L15 - 3 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 31/2008 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.