Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2008-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5

Strona 1 z 8
18.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wiono na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (6).

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG Komisja rozpoczyna program prac mający na celu stopniowe badanie substancji czynnych dostępnych na rynku w okresie dwóch lat od daty notyfikacji niniejszej dyrektywy. Program został podzielony na cztery etapy, z których ostatni zakończy się dnia 31 grudnia 2008 r. zgodnie z decyzją Komisji 2003/565/WE z dnia 25 lipca 2003 r. wydłużającą okres przewidziany w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (2).

Ustanowienie szczegółowych zasad dla ponownego składania wniosków, pozwalających uniknąć powielania wykonanej pracy, utrzymać wysokie normy bezpieczeństwa i zapewnić szybkie podejmowanie decyzji, jest konieczne dla włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG substancji czynnych objętych pierwszym, drugim, trzecim i czwartym programem prac, jak określono w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy. Ponadto należy określić zależności między wnioskodawcami, państwami członkowskimi, Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwanym dalej „Urzędem”, i Komisją oraz obowiązki spoczywające na każdej ze stron w zakresie stosowania procedury.

(4)

(2)

Pierwszy etap programu ustanowiono na mocy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (3). Drugi i trzeci etap prac ustanowiono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 451/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. ustanawiającymi szczegółowe zasady realizacji drugiego i trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (4) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1490/2002 (5). Czwarty etap programu ustano-

Dokumentacje dla substancji objętych pierwszym etapem przedłożono w 1995 i 1996 r. W odniesieniu do tych substancji Urząd nie przeprowadził wzajemnej weryfikacji. W związku z terminem złożenia pierwotnych dokumentacji i rozwojem wiedzy naukowej, znajdującym odzwierciedlenie w wytycznych opracowanych przez służby Komisji, w odniesieniu do tych substancji należy wymagać pełnej i aktualnej dokumentacji, a Urząd powinien z zasady przeprowadzać wzajemną weryfikację. Zasadniczo takie same przepisy powinny mieć zastosowanie do substancji objętych 2, 3 i 4 etapem programu przeglądu, ale w przypadku gdy projekt sprawozdania z oceny został już sporządzony, a wniosek został przedłożony we właściwym czasie od chwili podjęcia decyzji o niewłączeniu substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, można zastosować procedurę przyspieszoną.

(5)

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/50/WE (Dz.U. L 202 z 3.8.2007, s. 15). (2) Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 40. (3) Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2266/2000 (Dz.U. L 259 z 13.7.2000, s. 27). (4) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151 z 19.6.2003, s. 32). (5) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2007 (Dz.U. L 246 z 21.9.2007, s. 19).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 33 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu z Brazylii świeżego mięsa pochodzącego z bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 28) (1)

 • Dz. U. L15 - 32 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/548/WE w zakresie usunięcia pewnych typów łączy dzierżawionych z minimalnego zestawu łączy dzierżawionych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6635) (1)

 • Dz. U. L15 - 29 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 sierpnia 2006 r., 1 września 2006 r., 1 października 2006 r., 1 listopada 2006 r., 1 grudnia 2006 r. i 1 stycznia 2007 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia do UE

 • Dz. U. L15 - 28 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2007 r. zezwalająca na zakwaszanie moszczu gronowego i wina produkowanych w strefach uprawy winorośli B w Austrii w roku winiarskim 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5615)

 • Dz. U. L15 - 25 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L15 - 22 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2008 r.

 • Dz. U. L15 - 20 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L15 - 16 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L15 - 15 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L15 - 13 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L15 - 3 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 31/2008 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.