Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, (WE) nr 184/2007, (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 1380/2007 i (WE) nr 165/2008 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1)

Data ogłoszenia:2008-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 3

11.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, (WE) nr 184/2007, (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 1380/2007 i (WE) nr 165/2008 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niezbędna jest zmiana warunków zezwoleń ze skutkiem od tej daty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, (WE) nr 184/2007, (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 1380/2007 i (WE) nr 165/2008.

Należy przewidzieć okres przejściowy, w którym istniejące zapasy będą mogły zostać wykorzystane.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 przedsiębiorstwo BASF Aktiengesellschaft złożyło wniosek zawierający prośbę o zmianę nazwy posiadacza zezwolenia w odniesieniu do rozporządzeń Komisji (WE) nr 1200/2005 (2), (WE) nr 184/2007 (3), (WE) nr 243/2007 (4), (WE) nr 1142/2007 (5), (WE) nr 1380/2007 (6) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 165/2008 (7). Rozporządzenia te zezwalają na użycie niektórych dodatków. Zezwolenie dotyczy posiadacza zezwolenia, którym we wszystkich przypadkach jest BASF Aktiengesellschaft. Wnioskodawca oświadcza, że z dniem 14 stycznia 2008 r. przedsiębiorstwo BASF Aktiengesellschaft zostało przekształcone w BASF SE, które jest tym samym przedsiębiorstwem i posiada aktualnie prawo do obrotu tymi dodatkami. Wnioskodawca przedstawił odpowiednie dokumenty potwierdzające jego oświadczenie. Proponowana zmiana warunków autoryzacji ma charakter wyłącznie administracyjny i nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny dodatków. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności został powiadomiony o wniosku. By umożliwić wnioskodawcy korzystanie z praw do obrotu pod nazwą BASF SE od dnia 14 stycznia 2008,

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 1. W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, w kolumnie 2 pozycji 1, wyrazy „BASF Aktiengesellschaft” zastępuje się wyrazami „BASF SE”.

(3)

2. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 184/2007, w kolumnie 2 pozycji dotyczącej 4d800, wyrazy „BASF Aktiengesellschaft” zastępuje się wyrazami „BASF SE”.

(4)

3. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 243/2007, w kolumnie 2 pozycji dotyczącej 4a1600, wyrazy „BASF Aktiengesellschaft” zastępuje się wyrazami „BASF SE”.

(5)

4. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1142/2007, w kolumnie 2 pozycji dotyczącej 4a1600, wyrazy „BASF Aktiengesellschaft” zastępuje się wyrazami „BASF SE”.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 8). (2) Dz.U. L 195 z 27.7.2005, s. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1445/2006 (Dz.U. L 271 z 30.9.2006, s. 22). (3) Dz.U. L 63 z 1.3.2007, s. 1. 4) Dz.U. L 73 z 13.3.2007, s. 4. ( (5) Dz.U. L 256 z 2.10.2007, s. 20. (6) Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 21. (7) Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 8.

5. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1380/2007, w kolumnie 2 pozycji dotyczącej 4a62, wyrazy „BASF Aktiengesellschaft” zastępuje się wyrazami „BASF SE”.

6. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 165/2008, w kolumnie 2 pozycji dotyczącej 4a1600, wyrazy „BASF Aktiengesellschaft” zastępuje się wyrazami „BASF SE”.

L 151/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2008

Artykuł 2 Istniejące zapasy zgodne z przepisami mającymi zastosowanie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu i stosowane do dnia 31 października 2008 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 55 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2709) (1)

 • Dz. U. L151 - 49 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1937) (1)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200811.6.2008

  Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

 • Dz. U. L151 - 36 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci lub do przystąpienia do tej konwencji w interesie Wspólnoty Europejskiej i upoważniająca niektóre państwa członkowskie do złożenia deklaracji w sprawie stosowania wewnętrznych zasad prawa wspólnotowego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L151 - 35 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 33 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 31 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w obszarach ICES Vb, VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 27 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Volailles de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę dopłat do przechowywania nieprzetworzonych suszonych winogron i nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L151 - 5 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich

 • Dz. U. L151 - 1 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.