Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 39

Tytuł:

Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

Data ogłoszenia:2008-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 39

Strona 1 z 10
11.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/39

TŁUMACZENIE

KONWENCJA O JURYSDYKCJI, PRAWIE WŁAŚCIWYM, UZNAWANIU, WYKONYWANIU I WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY DZIECI (zawarta w dniu 19 października 1996 r.)

Państwa sygnatariusze niniejszej Konwencji, zważywszy, że należy wzmocnić ochronę dzieci w sytuacjach o charakterze międzynarodowym, pragnąc uniknąć kolizji pomiędzy ich systemami prawnymi w odniesieniu do jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania środków ochrony dzieci, przypominając znaczenie współpracy międzynarodowej dla ochrony dzieci, potwierdzając, że dobro dziecka powinno być uwzględnione w pierwszym rzędzie, stwierdzając konieczność rewizji Konwencji z dnia 5 października 1961 r. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich,

pragnąc ustanowić w tym celu wspólne postanowienia przy uwzględnieniu Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka, zgodziły się na następujące postanowienia:

ROZDZIAŁ I ZAKRES ZASTOSOWANIA KONWENCJI

stosunek władzy, który określa prawa, uprawnienia i obowiązki rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych w stosunku do osoby lub majątku dziecka. Artykuł 2 Konwencję stosuje się do dzieci, począwszy od ich urodzenia aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Artykuł 3 Środki, o których mowa w artykule 1, mogą w szczególności odnosić się do:

Artykuł 1 1. Niniejsza Konwencja ma na celu:

a) określenie państwa, którego organy są właściwe do podejmowania środków zmierzających do ochrony osoby lub majątku dziecka; b) określenie prawa właściwego, stosowanego przez te organy w wykonywaniu ich jurysdykcji; c) określenie prawa właściwego dla odpowiedzialności rodzicielskiej; d) zapewnienie uznania i wykonania środków ochrony we wszystkich Umawiających się Państwach; e) nawiązanie współpracy pomiędzy organami Umawiających się Państw niezbędnej do zrealizowania celów Konwencji. 2. Dla celów Konwencji pojęcie „odpowiedzialność rodzicielska” oznacza władzę rodzicielską lub wszelki inny podobny

a) przyznania, wykonywania oraz częściowego lub całkowitego pozbawienia odpowiedzialności rodzicielskiej, jak również do jej przekazywania;

b) pieczy włącznie z opieką nad osobą dziecka i w szczególności prawem do decydowania o jego miejscu pobytu, jak również prawa do osobistej styczności włącznie z prawem do zabrania dziecka na czas ograniczony w inne miejsce aniżeli miejsce zwykłego pobytu;

L 151/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2008

c) opieki, kurateli i podobnych instytucji; d) wyznaczenia i zakresu zadań osoby lub jednostki, która jest odpowiedzialna za osobę lub majątek dziecka, reprezentuje go lub udziela mu pomocy; e) umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczej albo opieki nad nim przez kafala lub podobną instytucję; f) nadzoru organów publicznych nad opieką nad dzieckiem przez każdą osobę, która jest odpowiedzialna za dziecko; g) zarządzania, zabezpieczania lub dysponowania majątkiem dziecka. Artykuł 4 Konwencji nie stosuje się do: a) ustalenia i zaprzeczenia rodzicielstwa; b) orzeczeń w sprawach adopcji i środkach przygotowujących do adopcji, jak również unieważnienia i odwołania adopcji; c) nazwiska i imion dziecka; d) stwierdzenia pełnoletności; e) obowiązków alimentacyjnych; f) powiernictwa oraz dziedziczenia; g) ubezpieczenia społecznego; h) środków publicznych o charakterze ogólnym w sprawach wychowania i zdrowia; i) środków podejmowanych w wyniku przestępstw popełnionych przez dzieci; j) orzeczeń o prawie azylu oraz dotyczących imigracji.

2. Z zastrzeżeniem artykułu 7, w razie zmiany zwykłego pobytu dziecka na inne Umawiające się Państwo, właściwe są organy Państwa nowego zwykłego pobytu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 55 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2709) (1)

 • Dz. U. L151 - 49 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1937) (1)

 • Dz. U. L151 - 36 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci lub do przystąpienia do tej konwencji w interesie Wspólnoty Europejskiej i upoważniająca niektóre państwa członkowskie do złożenia deklaracji w sprawie stosowania wewnętrznych zasad prawa wspólnotowego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L151 - 35 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 33 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 31 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w obszarach ICES Vb, VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 27 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Volailles de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę dopłat do przechowywania nieprzetworzonych suszonych winogron i nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L151 - 5 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich

 • Dz. U. L151 - 3 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, (WE) nr 184/2007, (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 1380/2007 i (WE) nr 165/2008 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.