Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2709) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 55

Strona 1 z 3
11.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/55

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2709)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/433/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2, akapit drugi,

(4)

tak, aby zagwarantować, że olej słonecznikowy wywożony do Wspólnoty w żadnym wypadku nie zawiera oleju mineralnego w stężeniu czyniącym go niezdatnym do spożycia przez ludzi. Konieczne są gwarancje, że do czasu wprowadzenia w życie, ocenienia i zatwierdzenia przez Komisję takiego systemu kontroli i zaświadczeń wywóz oleju słonecznikowego do Wspólnoty zostanie całkowicie wstrzymany. Komisja dokona oceny systemu kontroli i zaświadczeń w oparciu o szczegółowe informacje, jakich dostarczą władze ukraińskie. W odpowiedzi na prośbę Komisji o przeprowadzenie oceny zagrożeń w związku z zanieczyszczeniem oleju słonecznikowego olejem mineralnym, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał oświadczenie w sprawie zanieczyszczenia oleju słonecznikowego przywożonego z Ukrainy olejem mineralnym. Oświadczenie odnosi się do ocen przeprowadzonych przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. dodatków do żywności (JECFA), wskazujących na zróżnicowany poziom toksyczności uzależniony od rodzaju oleju mineralnego. EFSA doszedł do wniosku, że w świetle dostępnych danych analitycznych dotyczących zanieczyszczonego oleju słonecznikowego z Ukrainy, wykryty olej mineralny charakteryzował się dużą lepkością. Przyjmując szacunkowy poziom narażenia, EFSA stwierdził, że narażenie na kontakt z olejem słonecznikowym zanieczyszczonym olejem mineralnym o dużej lepkości towarzyszące spożyciu przez ludzi, jakkolwiek niepożądane, w tym przypadku nie budzi obaw z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego. Zważywszy, że źródła skażenia nie udało się jak dotąd ustalić z pewnością, pozostaje domniemane zagrożenie związane z obecnością niedopuszczalnie wysokich stężeń oleju mineralnego w oleju słonecznikowym. Zważywszy na poziom ryzyka, nawet po zaakceptowaniu systemu kontroli i zaświadczeń przez Komisję, państwa członkowskie powinny przeprowadzić kontrolę zawartości oleju mineralnego zgodnej z zawartością zadeklarowaną w świadectwie w każdej partii importowanego oleju słonecznikowego. Taki system podwójnej kontroli jest uzasadniony i nieodzowny w celu zapewnienia dodatkowych gwarancji dokładności i wiarygodności systemu kontroli i zaświadczeń ustanowionego przez władze ukraińskie. Koszty przeprowadzanych kontroli powinni ponieść importerzy odpowiedzialni za przywóz. Państwa członkowskie powinny powiadamiać Komisję w przypadku niepomyślnych wyników kontroli za pomocą systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt; zaś wyniki pomyślne należy przekazywać Komisji w terminie trzymiesięcznym. Obowiązek powiadamiania wiąże się z koniecznością przeglądu obowiązujących środków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 kwietnia 2008 r. w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) odnotowano zawiadomienie o oleju słonecznikowym pochodzącym z Ukrainy, zanieczyszczonym wysokim stężeniem oleju mineralnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 49 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1937) (1)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200811.6.2008

  Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

 • Dz. U. L151 - 36 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci lub do przystąpienia do tej konwencji w interesie Wspólnoty Europejskiej i upoważniająca niektóre państwa członkowskie do złożenia deklaracji w sprawie stosowania wewnętrznych zasad prawa wspólnotowego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L151 - 35 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 33 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 31 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w obszarach ICES Vb, VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 27 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Volailles de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę dopłat do przechowywania nieprzetworzonych suszonych winogron i nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L151 - 5 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich

 • Dz. U. L151 - 3 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, (WE) nr 184/2007, (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 1380/2007 i (WE) nr 165/2008 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.