Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 37 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 37 - Strona 3

Strona 3 z 5

Ponadto służby Komisji zawsze terminowo udzielały odpowiedzi na pytania przedsiębiorstwa dotyczące wykonywania zobowiązania. Należy również wskazać, że służby Komisji zwykle nie przekazują przedsiębiorstwom uwag na temat sprawozdań kwartalnych, chyba że podczas analizy tych dokumentów wykryto pewne problemy. W omawianym przypadku problemy dotyczące MCO zostały najpierw stwierdzone w wyniku analizy sprawozdania kwartalnego przedłożonego w dniu 15 kwietnia 2007 r., a w dniu 23 maja 2007 r. przeprowadzono na ten temat konsultacje z przedsiębiorstwem. Kwestie te zostały zbadane podczas wizyty weryfikacyjnej przeprowadzonej w dniach od 2 do 3 lipca 2007 r. Podczas tej wizyty wykryto również inne problemy związane ze sprawozdawczością, które mogły zostać stwierdzone jedynie w trakcie wizyty weryfikacyjnej na miejscu. Przedsiębiorstwo zostało natychmiast poinformowane o tych kwestiach.

(19)

(12)

(20)

(13)

(21)

(22)

(23) (14)

(15)

Na podstawie faktów wskazanych w motywach 9 i 11 stwierdzono, że obowiązki przedsiębiorstwa

12.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/39

b) Proporcjonalność

(24)

W odniesieniu do naruszeń dotyczących ceny przedsiębiorstwo przyznało, że takie naruszenia nastąpiły w 52 sytuacjach, lecz utrzymywało, iż jest to mniejsza część ogólnej liczby transakcji w badanym okresie, oraz że zgodnie z zasadą proporcjonalności zobowiązanie nie powinno zostać wycofane.

(32)

i przyjęła nowe zobowiązanie dopiero w ramach przeglądu okresowego przeprowadzonego w późniejszym okresie. Argument przedsiębiorstwa został zatem odrzucony. d) Praktyka przedsiębiorstwa związana ze zobowiązaniem Przedsiębiorstwo stwierdziło, że podczas wizyty weryfikacyjnej dobrowolnie poinformowało urzędników Komisji o pewnych transakcjach, w ramach których ceny były niższe od MCO z powodu wystawionych not kredytowych. Po pierwsze, nie zmienia to faktu, że nastąpiły naruszenia. Po drugie, informacje te zostały przekazane dopiero po tym, jak służby Komisji przeanalizowały sprawozdanie kwartalne przedłożone w dniu 15 kwietnia 2007 r. oraz wystąpiły o dalsze informacje, zwracając tym samym uwagę przedsiębiorstwa na omawiany problem. W związku z powyższym to służby Komisji, w wyniku analizy przedłożonych sprawozdań kwartalnych, zwróciły uwagę przedsiębiorstwa na ten problem. Przedsiębiorstwo utrzymywało, że w czasie przedkładania Komisji okresowych sprawozdań było przekonane o pełnym, wyczerpującym i całkowicie prawidłowym charakterze sprawozdań oraz o przestrzeganiu warunków dotyczących MCO. Przedsiębiorstwo podkreśliło także, iż kierownictwo i pracownicy odpowiedzialni za sprawozdawczość nie byli świadomi, że sprzedawcy wystawili noty kredytowe, w których wyniku ceny odsprzedaży znalazły się na poziomie niższym od MCO. Podczas przesłuchań i przedkładania pisemnych oświadczeń przedsiębiorstwo poinformowało Komisję, że tylko jeden sprzedawca był odpowiedzialny za te działania i osoba ta już nie pracuje w przedsiębiorstwie. Ponadto wskazano, że przedsiębiorstwo wprowadziło zmiany w celu skorygowania błędów: zastosowano restrykcyjną politykę w zakresie wystawiania not kredytowych, ceny odsprzedaży zostały podniesione i przedsiębiorstwo zaktualizowało swój system komputerowy. Co więcej, sprzedawcy zostali poinformowani o szczegółach zobowiązania. Odnosząc się do powyższych motywów, należy zauważyć, że brak wiedzy kierownictwa o ewentualnych naruszeniach warunków dotyczących ceny lub o działaniach sprzedawców odnoszących się do zobowiązania nie zwalnia przedsiębiorstwa z przestrzegania zobowiązania. Ponadto działania podjęte w celu zaradzenia tej sytuacji zostały wprowadzone dopiero po tym, jak służby Komisji zwróciły uwagę przedsiębiorstwa na omawiane problemy. Wobec powyższego, wielokrotne wystąpienie błędów i naruszenie warunków dotyczących ceny spowodowane wymienionymi działaniami uzasadniają wycofanie zobowiązania pomimo środków wprowadzonych po przeprowadzeniu wizyty weryfikacyjnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 37 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 42 z 200812.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 8, s. 46)

 • Dz. U. L153 - 36 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L153 - 35 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Francji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 34 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 33 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do okresu wykorzystania alkoholu winnego przyznanego na nowe zastosowania przemysłowe

 • Dz. U. L153 - 23 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu produktów z krwi przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dz. U. L153 - 21 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L153 - 1 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.