Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 16 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

Data ogłoszenia:2008-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 16 POZ 1

Strona 1 z 3
19.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 41/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3) B. OBECNE DOCHODZENIE

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

Posiadane przez Komisję informacje wskazują na to, iż niektóre elektrotechniczne blachy teksturowane, o grubości zazwyczaj nieprzekraczającej 0,1 mm oraz z uwagi na m.in. wysoką wydajność elektromagnetyczną, małą wagę i niski poziom wytwarzania ciepła przy ich używaniu, posiadają właściwości, które nie występują w innych typach elektrotechnicznych blach teksturowanych. W związku z tym właściwościami uważa się, że takie produkty mają również inne zastosowanie, zazwyczaj w przemyśle inżynierii lotniczej i medycznej. Dlatego też stwierdzono, że należy dokonać przeglądu tej sprawy w odniesieniu do zakresu produktu. Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja wszczęła, na mocy zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, częściowy przegląd okresowy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego (4). Dochodzenie dotyczyło wyłącznie określenia produktów, które objęte są obowiązującymi środkami, celem oceny, czy istnieje potrzeba zmiany zakresu produktu.

C. PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM

a także mając na uwadze, co następuje:

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 (2), Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych („elektrotechniczne blachy teksturowane”) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) i Rosji („rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych”). Decyzją 2005/622/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązanie cenowe złożone przez dwóch współpracujących producentów eksportujących, w odniesieniu do których wprowadzono specjalne stawki celne dla przedsiębiorstw wynoszące odpowiednio 31,5 % (AK Steel Corporation, USA) i 11,5 % (Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Rosja). Ogólnokrajowe cła antydumpingowe mające zastosowanie do wszystkich innych przedsiębiorstw, z wyjątkiem Viz Stal, Rosja – objętego zerową stawką celną – wynoszą 37,8 % dla USA i 11,5 % dla Rosji.

(5)

(2)

Produktem objętym przeglądem są wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych, obecnie sklasyfikowane w ramach kodów CN 7225 11 00 (o szerokości 600 mm lub większej) oraz 7226 11 00 (o szerokości mniejszej niż 600 mm). Powyższe kody podane są jedynie w celach informacyjnych. Elektrotechniczne blachy teksturowane są produkowane z walcowanych na gorąco kręgów krzemowej stali stopowej o różnej grubości, których szczególna struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w celu umożliwienia przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością. Brak wydajności w odniesieniu do wymienionego przewodzenia magnetycznego nazywany jest „stratą magnetyczną”, która jest podstawowym wskaźnikiem jakości produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 16 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 28 z 200819.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. przyznająca Belgii odstępstwo w odniesieniu do regionu Flandrii na mocy dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6654)

 • Dz. U. L16 - 26 z 200819.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2002/231/WE, 2002/255/WE, 2002/272/WE, 2002/371/WE, 2003/200/WE i 2003/287/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6800) (1)

 • Dz. U. L16 - 17 z 200819.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. dotycząca art. 111 i 172 polskiego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z art. 95 ust. 5 Traktatu WE jako odstępstwo od przepisów dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4697) (1)

 • Dz. U. L16 - 11 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. zmieniające po raz 90. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L16 - 9 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 45/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L16 - 7 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 44/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych dziesięciu dniach stycznia 2008 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

 • Dz. U. L16 - 6 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 15 stycznia 2008 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku

 • Dz. U. L16 - 4 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 42/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.