Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 16 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2002/231/WE, 2002/255/WE, 2002/272/WE, 2002/371/WE, 2003/200/WE i 2003/287/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6800) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 16 POZ 26

L 16/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2002/231/WE, 2002/255/WE, 2002/272/WE, 2002/371/WE, 2003/200/WE i 2003/287/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6800)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/63/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

(7)

Decyzja Komisji 2003/200/WE z dnia 14 lutego 2003 r. ustalająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom pralniczym i zmieniająca decyzję 1999/476/WE (6) traci ważność dnia 29 lutego 2008 r.

(6)

Decyzja Komisji 2003/287/WE z dnia 14 kwietnia 2003 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom hotelarskim (7) traci ważność dnia 30 kwietnia 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi decyzjami.

Decyzja Komisji 2002/231/WE z dnia 18 marca 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla obuwia i zmieniająca decyzję 1999/179/WE (2) traci ważność dnia 31 marca 2008 r. Decyzja Komisji 2002/255/WE z dnia 25 marca 2002 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (3) traci ważność dnia 31 marca 2008 r.

(8)

(2)

Biorąc pod uwagę, że przegląd poszczególnych decyzji znajduje się na różnych etapach, należy przedłużyć okres ważności kryteriów ekologicznych oraz wymogów o 12 miesięcy w przypadku decyzji 2002/255/WE i 2002/371/WE, o 18 miesięcy w przypadku decyzji 2003/287/WE oraz o 24 miesiące w przypadku decyzji 2002/231/WE, 2002/272/WE i 2003/200/WE.

(9) (3)

Decyzja Komisji 2002/272/WE z dnia 25 marca 2002 r. ustanawiająca kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom podłogowym (4) traci ważność dnia 31 marca 2008 r. Decyzja Komisji 2002/371/WE z dnia 15 maja 2002 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym oraz zmieniająca decyzję 1999/178/WE (5) traci ważność dnia 31 maja 2008 r.

Jako że zobowiązanie do przeglądu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 dotyczy wyłącznie kryteriów ekologicznych oraz wymogów oceny i weryfikacji, decyzje 2002/231/WE, 2002/255/WE, 2002/272/WE, 2002/371/WE, 2003/200/WE i 2003/287/WE powinny pozostać w mocy.

(4)

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2002/231/WE, 2002/255/WE, 2002/272/WE, 2002/371/WE, 2003/200/WE i 2003/287/WE.

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1. (2) Dz.U. L 77 z 20.3.2002, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/783/WE (Dz.U. L 295 z 11.11.2005, str. 51). (3) Dz.U. L 87 z 4.4.2002, str. 53. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/207/WE (Dz.U. L 92 z 3.4.2007, str. 16). (4) Dz.U. L 94 z 11.4.2002, str. 13. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/783/WE. (5) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 29. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/207/WE.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

(6) Dz.U. L 76 z 22.3.2003, str. 25. (7) Dz.U. L 102 z 24.4.2003, str. 82.

19.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/27

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 4 Artykuł 5 decyzji 2002/371/WE otrzymuje brzmienie:

Artykuł 1 Artykuł 5 decyzji 2002/231/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »wyroby włókiennicze« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 maja 2009 r.”. Artykuł 5 Artykuł 5 decyzji 2003/200/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »detergenty pralnicze« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 28 lutego 2010 r.”. Artykuł 6 Artykuł 5 decyzji 2003/287/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »obuwie« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 marca 2010 r.”.

Artykuł 2 Artykuł 4 decyzji 2002/255/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »odbiorniki telewizyjne« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 marca 2009 r.”.

„Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »usługi hotelarskie« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 października 2009 r.”. Artykuł 7 Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Artykuł 4 decyzji 2002/272/WE otrzymuje brzmienie: Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r. „Artykuł 4 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »twarde pokrycia podłogowe« oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia 31 marca 2010 r.”. W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 16 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 28 z 200819.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. przyznająca Belgii odstępstwo w odniesieniu do regionu Flandrii na mocy dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6654)

 • Dz. U. L16 - 17 z 200819.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. dotycząca art. 111 i 172 polskiego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z art. 95 ust. 5 Traktatu WE jako odstępstwo od przepisów dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4697) (1)

 • Dz. U. L16 - 11 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. zmieniające po raz 90. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L16 - 9 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 45/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L16 - 7 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 44/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych dziesięciu dniach stycznia 2008 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

 • Dz. U. L16 - 6 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 15 stycznia 2008 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku

 • Dz. U. L16 - 4 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 42/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L16 - 1 z 200819.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.